Husbyggingsteknikk
2007-2008 - BYG2121 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Emnet omhandler generelle bygningsmessige løsninger hvor det legges vekt på å ivareta de grunnleggende bygningsfysiske forhold. Samtidig vektlegges energi- og miljøspørsmål, og emnet tar sikte på å vise sammenhengen mellom gode bygningsfysiske løsninger og myndighetenes miljømål for bransjen.

Etter gjennomført emne skal studenten være i stand til å

- beskrive vanlige tekniske løsninger for nye bygg samt identifisere eventuelle svakheter i eksisterende løsninger
- identifisere og stille krav til miljømål i byggesaker
- begrunne, presentere og diskutere egne faglige valg, meninger og holdninger

Emnets temaer

- Grunnleggende bygningsfysiske forhold
- Energi- og miljødokumentasjon for bygg
- Miljøriktig planlegging og prosjektering

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger samt individuelle arbeider og gruppearbeid. Den delen som omhandler energi og miljø gjennomføres i sin helhet som nettbasert undervisning.

Vurderingsformer

Digital eksamen (leveringsform se tekstfelt)

Vurderingsformer

Studenten vurderes på grunnlag av to prosjektrapporter og en individuell oppgave. Prosjektene skal gjennomføres som gruppearbeider. For det ene prosjektet er de faglige rammer og målsetninger gitt, mens det andre prosjektet gir rom for at studentene selv velger hvilken faglig fordypning de ønsker å konsentrere seg om. Begge prosjektene skal presenteres muntlig for de øvrige studentene. Endelig karakter settes på bakgrunn av en samlet vurdering av disse arbeidene.
Leveres via LMS (ClassFronter)

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor retter utvalg bestående av 10 % av besvarelsene.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Mappebidrag som enten ikke er godkjent eller ønskes forbedret, kan fremstilles for ny vurdering tidligst 6 måneder etter ordinær eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

2 individuelle oppgaver fra temaet "Energi og miljø" og refleksjonsnotat.

Læremidler

Espedal, Knut Jonas (2004): Bygningsfysikk. Byggenæringens Forlag.
Ressurser tilgjengelig på nett, oppgis særskilt.