Digitalteknikk og mikrokontrollere
2007-2008 - ELE2131 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

IMT1031 - Grunnleggende programmering

Forventet læringsutbytte

Studenten skal få kunnskap om emner innen digitalteknikk som er nødvendige for forståelse av hvordan programmerbare kretser og mikrokontrollere virker. Studenten skal få innsikt i tekniske prinsipper for moderne mikrokontrolleres arkitektur og programmering på lavt nivå. Studenten skal opparbeide seg forståelse for sammenhengen mellom hardware og software samt sammenhengen mellom lavnivå og høynivå programmering.

Emnets temaer

Innføring i digitalteknikk: Tallsystemer og koder, Boolesk algebra, logiske kretser, kombinatoriske kretser, latcher og vipper, sekvenskretser, syntese av synkrone sekvenskretser, AD- og DA-omformere. Digitalteknikk prosjekt.
Mikrokontrollersystemer:
- Software: Assemblyprogrammering og programmering i C.
- Hardware: CPU, busser og internminne, parallelle/serielle inn- og utkretser, interrupt, timere, DMA, numeriske prosessorer

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator.

Obligatoriske arbeidskrav

3 prosjektoppgave(r) (må være godkjent av faglærer)

Læremidler

W Stallings: Computer Organization & Architecture, sixth edition.
V. Johansen: Emnehefter – Mikrokontrollere 2007

Erstatter

ELE 2031 - Digitalteknikk 1 og ELE 2081 - Mikrokoprosessorteknikk 1