Juss
2007-2008 - GEO1091 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Emnet skal gi en grunnleggende forståelse for sentrale rettsprinsipper, med spesiell vekt på å forstå rollefordelingen mellom lovgivende, utøvende og dømmende myndighet, og da knyttet opp mot byggebransjens virkesområde.

Etter endt emne skal studenten kunne:

  • Gjøre rede for gjeldende rettsregler, rettskilder og rettssystemets forhold til samfunnet;
  • Anvende forvaltningsloven og offentlighetsloven i plan- og byggesaker
  • Forklare sammenhenger og prosedyrer ved kartforretninger og fradelingssaker
  • Tolke kommuneplaner og reguleringsplaner og gjøre rede for planprosedyren for kommunal planlegging.

Emnets temaer

  • Generelle rettsbegreper
  • Forvaltningsrett
  • Tingsrett
  • Kart- og delingsforretning

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Obligatoriske oppgaver

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)
Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier i emnet.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Lovsamling og/eller utskrifter fra Lovdata

Obligatoriske arbeidskrav

2-3 oppgaver (må være godkjent av faglærer)

Læremidler

Falkanger, T. (2000), ISBN: 82-00-12952-7
Norges lover, studentutgave (2004), Flock / Lassen, Gyldendal akademisk (ISBN: ISBN 82-05-29894-7)