Landmåling for Bygg
2007-2008 - GEO1131 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten ha grunnleggende innsikt og forståelse for de mest vanlige typer landmålingsutstyr, grunnleggende måle- og beregningsteknikker, vanlig benyttet programvare både i felt og på pc. Studenten skal kunne utføre enkle kvalitetsvurderinger av utført målemateriale.

Emnets temaer

Instrumentlære:
- Ulike instrumenters virkemåte med fokus på forståelse og instrumentkontroll (kvalitetssikring):
-- Totalstasjon
-- Niveller
-- Lasere
-- Elektroniske målebøker
-- GNSS – uten og med elektronisk målebok
- Dokumentasjon av instrumentkontroll
- Standarder
Målelære:
- Nivellement
- Polar innmåling
- Polar utsetting
- Enkel satellittmåling med RTK
- Stikking av byggakser
- Stikking av enkel veg
- Tunnelstikking
Beregningslære:
- Grunnleggende og forenklede, manuelle beregninger av koordinater og høyder
-- Retninger og vinkler
-- Nivelleringsregning
-- Reduksjon av målinger til kartplan
- Introduksjon av beregningsprogramvare:
-- GEMINI Oppmåling
- Linjeberegning
- Dokumentasjon
- Standarder
Nøyaktighetslære:
- Nøyaktighetslære knyttet til kvalitetsmomenter som introduseres under instrument-, måle- og beregningslære
- Feiltyper, og gardering mot feil
- Middeltall
- Standard avvik
- Normal fordeling
- Feilforplanting
- Vekting av observasjoner
Andre emner:
- Tolkning av tegninger
- Digital dataflyt mellom PC om målebøker

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger, dirigerte selvstudier, øvings- og prosjektoppgaver, enten alene eller i arbeidsgrupper

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Emnet består av prosjektoppgaver (ca 8 stk) og en muntlig, individuell utspørring. Alle prosjektoppgavene må leveres inn og bestås. Noen av prosjektoppgavene leveres i grupper på inntil tre studenter, mens andre leveres individuelt. Karaktersettingen baseres på en helhetsvurdering basert på prosjektoppgavene og den muntlige individuelle utspørringen

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)
Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier i emnet.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Neste gang emnet går ordinært.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen.

Læremidler

- Skogseth, T. (1998). Grunnleggende landmåling. Oslo: Universitetsforlaget (ISBN: 82-00-42453-7).
- Statens kartverk. Geodatastandarden (oppdateres jevnlig på nett)
- Statens kartverk. Geodatastandarden, grunnlagsnett (oppdateres jevnlig på nett)
- Statens Kartverk. (2001). Satellittbasert posisjonsbestemmelse. Hønefoss: Statens kartverk.
- Vegdirektoratet. (2000). Vegdirektoratets håndbøker, 017 Geometrisk utforming.
- Vegdirektoratet. (2000). Vegdirektoratets håndbøker, 018 Veibygging.
- Instrument og programvare manualer (oppdateres jevnlig på nett eller som innebygde systemhjelpfiler)

Supplerende opplysninger

Emnet inngår i:

  • Bachelor i ingeniørfag – Bygg, Prosjektstyring og ledelse
  • Bachelor i ingeniørfag – Bygg, Landmåling
  • Bachelor i ingeniørfag – Bygg, Konstruksjon