Praktisk landmåling - PL -
2007-2008 - GEO2241 - 15sp

Forutsetter bestått

GEO1141 Landmåling instrument- og beregningslære

Anbefalt forkunnskap

- GEO1151 GIS Intro I
- GEO1091 Juss, grunnleggende

Forventet læringsutbytte

Studentene skal lære praktisering av landmålingsmetoder til planlegging, utføring og dokumentasjon av realistiske landmålingsoppgaver i henhold til gjeldende kvalitetsstandarder.

Etter gjennom ført emne skal studenten ha god forståelse om det matematiske/geometriske grunnlaget til jordas figur, samt koordinatsystemer og kartprojeksjoner.

Pedagogisk er emnet prosjektbasert og studentene skal kunne samarbeide nært ved gjennomføringen, samt dokumentere og presentere resultatene i fellesskap.

Emnets temaer

Matematisk/geometrisk grunnlag:
Erfaringer fra GEO1141 - Landmåling instrument- og beregningslære bygges på med matematisk påfyll og innføring i Jordklodens grunnleggende geometriske forhold.
- Grunnleggende relevant derivering (inkludert partielle derivering)
- Grunnleggende matriser
- Transformasjoner inkludert parameterutvikling
- Introduksjon til Minste kvadraters metode
- Datum, koordinatsystemer (Jordsentrisk, geodetisk, plan og lokale)
- Ellipsoidens geometri
- Geoiden
- Projeksjoner
- Systemer brukte i Norge (med historisk bakgrunn):
-- EUREF89 – ED50 – NGO1948
-- NN1954
Målingsteknikklære:
Temaer her fokuserer på instrument- og målingssystemenes anvendelsesmetoder innenfor standardenes kvalitetskrav.
- GNSS statisk vektormåling (ingen nettmåling!)
-- Etablering/drift av lokal GNSS referanse
-- ”Stop’n’Go” vektormåling (ingen nettmåling!)
-- RTK måling
---- Mot lokal referanse
---- Mot CPOS

- Frioppstilling
- Nivellering
- Trigonometrisk høgdemåling
- Fagverksnett
- Industrimåling
- Detaljmåling
- Utstikking – vei, byggeplass og bygg

- Maskinstyring – installasjon, innmåling på maskin, drift
- Matrikkelforretning

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger, dirigerte selvstudier, øvings- og prosjektoppgaver, enten alene eller i arbeidsgrupper

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Emnet består av prosjektoppgaver (ca 7 stk) og en muntlig, individuell utspørring. Alle prosjektoppgaveve må leveres inn og godkjennes. Noen av prosjektoppgavene leveres i grupper på inntil fire studenter, mens andre leveres individuelt. Karaktersettingen baseres på en helhetsvurdering basert på prosjektoppgavene og den muntlige individuelle utspørringen.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier i emnet.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Neste gang emnet går ordinært.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

- Borre, K. (1996). GPS i landmålingen. Aalborg. (ISBN: 87-984210-4-2).
- Dueholm, K. & Laurentzius, M. (2002). GPS. København: Ingenioren/bøgen. (ISBN: 87-571-2412-4).
- Hofmann-Wellenhof, B., Lichtenegger, H. & Collins, J. (2001). GPS Theory and Practice. Wien/New York: Springer. (ISBN: 3-211-83534-2).
- Skogseth, T. (1998). Grunnleggende landmåling. Oslo: Universitetsforlaget (ISBN: 82-00-42453-7).
- Statens kartverk. Geodatastandarden (oppdateres jevnlig på nett). Hønefoss: Statens kartverk.
- Statens kartverk. Geodatastandarden, grunnlagsnett (oppdateres jevnlig på nett). Hønefoss: Statens kartverk.
- Statens Kartverk. (2001). Satellittbasert posisjonsbestemmelse. Hønefoss: Statens kartverk.
- Vegdirektoratet. (2000). Vegdirektoratets håndbøker, 017 Geometrisk utforming. Oslo: Vegdirektoratet.
- Vegdirektoratet. (2000). Vegdirektoratets håndbøker, 018 Veibygging. Oslo: Vegdirektoratet.
- Instrument og programvare manualer (oppdateres jevnlig på nett eller som innebygde systemhjelpfiler)

Erstatter

Se under Supplerende opplysninger

Supplerende opplysninger

Emnet inngår i: (emnet er obligatorisk for alle nevnte studier)
- Bachelor i ingeniørfag – bygg/landmåling (i 2. kl.)
- Bachelor i geomatikk (i 1. kl.)
- Årsstudium i landmåling
Erstatter:
- GEO1013 Geomatikk introduksjon (delvis)
- GEO2211 Landmåling, videregående (delvis)
- GEO2201 Satellittgeodesi grunnleggende (delvis)
- GEO3042 Stikking, grunnleggende (delvis)
Faglig overlapp:
- GEO1091 – Juss, grunnleggende
Feltarbeidsprosjekter kjøres for det meste i perioden etter Påske i området Trevatn. Innlevering av prosjekter med påfølgende muntlig eksamen skjer i slutten av juni måned.