Geografisk analyse
2007-2008 - GEO3101 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

GEO1013 - Geomatikk introduksjon

Forventet læringsutbytte

Studenten skal være i stand til å gjennomføre en GIS analyse samt vurdere usikkerhet og kvalitet i sluttresultatet. Det legges vekt på tilrettelegging av data, bruk av statistiske metoder og forståelse av de viktigste analysefunksjoner i tradisjonelle GIS systemer. Studenten har også innsikt i hvordan resultater fra geografiske analyser brukes og presenteres i en beslutningsprosess.

Emnets temaer

-elementær statistikk
-geostatistikk
-cluster-analyse av punktdata
-interpolering
-datamodeller i geodatabaser
-analysemetoder for vektor- og raster-data
-sammensatte analysemodeller
-beslutningsstøtte
-organisering av analysearbeid
-kvalitet og dokumentasjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver
Refleksjon

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)
Muntlig, individuelt

Vurderingsformer

3 mappeoppgaver må innleveres og bestås.

Karaktersettingen baseres på en helhetsvurdering av innleverte mappeoppgaver og individuell muntlig utspørring.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)
Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier i emnet.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Mapper som ikke er bestått må leveres på nytt. Mapper som er bestått kan leveres på nytt for forbedring.
Kontinuasjon kan gjennomføres neste gang emnet gjennomføres.

Obligatoriske arbeidskrav

5 øvingsoppgaver (80% må være godkjent av faglærer)
3 refleksjonsnotater

Læremidler

David O’Sullivan, David J. Unwin:
Geographic Information Analysis, 2003, ISBN: 0-471-21176-1

Komplett litteraturliste vil være tilgjengelig ved semesterstart.