Statistikk
2007-2008 - REA1081 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

  • REA1042-Matematikk 10 - Funksjoner med en variabel
  • REA1101- Matematikk for informatikkfag

Forventet læringsutbytte

Studentene skal vise at de kan:
- Beregne middelverdi og standardavvik, forventningsverdi, varians og kovarians.
- Beregne sannsynligheter, spesielt å bruke diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger.
- Beregne punkt- og intervallestimater for normalfordelte forventningsverdier og standardavvik.
- Gjennomføre en hypotesetest.
- Beregne korrelasjoner, beregne en rett linje med minste kvadraters metode og bestemme standardavvikene til konstantene i den rette linjen.
- Bruke statistikk til løsning av praktiske problemer innen utvalgte ingeniørfag.

Emnets temaer

Beskrivende statistikk:
- Beliggenhets-, sprednings- og samvariasjonsmål, regresjon.

Sannsynlighetsregning:
- Stokastisk modell, sannsynlighetsbegreper, betinget sannsynlighet, uavhengighet.

Sannsynlighetsfordelinger:
- Forventning,varians, standardavvik og kovarians.
- Binomisk og Poisson-fordeling. Rektangel-, normal-, Students t-, eksponential- og kjikvadratfordeling.

Metodelære:
- Punkt- og intervallestimering, hypotesetesting:
Parametrene i normalfordeling (en og to variabler),
Binomisk- og Poissonfordeling. Lineær modell.

Simulering:
- Bruk av dataverktøy (Binomisk, normal og lineær modell)

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e).
Ekstern sensor benyttes periodisk (hvert 3 - 4 år) til retting og til utarbeidelse av eksamensoppgaver.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

  • Godkjent kalkulator
  • John Haugan: Tabeller og formelsamling (NKI).
  • Hornæs: Formelsamling Statistikk HiG.

Obligatoriske arbeidskrav

Øvingsoppgaver
Detaljert plan for krav til obligatoriske arbeider blir lagt frem ved oppstart av emnet.

Læremidler

  • Løvås, Gunnar G.: Statistikk for universiteter og høgskoler, ISBN 82-15-00224-2