Kvalitetsledelse med statistikk
2007-2008 - SMF2121 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

REA1042-Matematikk 10

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten forstå, anvende, vedlikeholde og forbedre kvalitetssystemer etter ISO9000:2000.

Studenten skal kunne bruke statistikk og sannsynlighetsregning i behandling av data og prosesstyring.

Emnets temaer

Statistikk (50%):

1. Beskrivende statistikk: beliggenhets-, sprednings-og samvariasjonsmål, regresjon.
2. Sannsynlighetsregnig: stokastisk modell, betinget sannsynlighet, kombinatorikk, uavhengighet.
3. Sannsynlighetsfordelinger: forventning, varians, kovarians,binomisk-, Poisson-,normal-,Students t-,
eksponentialfordeling.
4. Metodelære: punkt- og intervallestimering, hypotesetesting: parametre i normalfordeling(en og to variable), binomisk og poissonfordeling.Lineær modell.

Kvalitetsledelse (50%):

5. Prinsipper i moderne kvalitetsledelse.
6. Prosessorganisering, prosessforståelse og prosessanalyser.
7. Organisering av forbedringsprosjekter
8. Kvalitetssystemer

Pedagogiske metoder

Ekskursjoner
Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Prosjektarbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Regneøvinger

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 60%)
Vurdering av prosjekter (teller 40%)
Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av emnelærere.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon for skriftlig eksamen

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

  • Alle trykte og skrevne
  • Godkjent kalkulator

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

  • Aune, Asbjørn: Kvalitetsstyrte bedrifter, ISBN 82-417-0516-6
  • Hornæs, Hans Petter: Formelsamling i Statistikk, HiG
  • Lillestøl, Jostein: Kvalitet: Ideer og metoder, ISBN 87-7674-033-2
  • Løvås, Gunnar G.: Statistikk for universiteter og høgskoler, ISBN 82-15-00224-2

Erstatter

MAS 1161, REA 1081