Prosjektanalyse
2007-2008 - SMF2131 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

SMF 1042 - Økonomistyring

Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter fullført emne kunne:
-Budsjettere kontantstrømmer til totalkapital og egenkapital, før og etter skatt, i faste og nominelle kroner.
-Analysere prosjekters lønnsomhet ut fra anerkjente prinsipper.
-Beregne kapitalkostnad ut fra kapitalverdimodellen og vurdere risiko i et enkelt prosjekt og i en portefølje.
-Vurdere risiko ut fra følsomhetsanalyser.

Emnets temaer

Renteregning, budsjettering av kontantstrømmer, reelle/nominelle kroner, skatt, beregning/styring av arbeidskapital, nåverdimetoden, internrentemetoden, tilbakebetalingstid, nåverdiindeksmetoden ved kapitalrasjonering, differensekontantstrømmer, prosjektrisiko i enkeltprosjekt.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Oppgaveløsning
Veiledning

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

  • Hjemmeeksamen i gruppe, 8 timer (teller 50%)
  • Individuell flervalgstest (2-3 timer) (teller 50%)

Begge deler må være bestått.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon ved neste ordinære eksamen i emnet.

Godkjente obligatoriske oppgaver kan bare benyttes ved første påfølgende ordinære eksamen i faget.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Hjemmeeksamen i gruppe: alle

Individuell flervalgstest: ingen

Obligatoriske arbeidskrav

2 obligatoriske innleveringer

Læremidler

Bøhren,Øyvind, Gjærum,Per Ivar (1999).

Prosjektanalyse 2 utgave. Skarvet forlag. ISBN 82-992405-6-5

Erstatter

SMF2011 Investering og finansiering