Produksjonsmetoder
2007-2008 - TEK2041 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Studenten skal ha:
-kunnskap om industrielle produksjonsmetoder
-forståelse for hvordan sammensetningen av maskiner fungerer ved industriell anvendelse

Emnets temaer

1. Produksjonskomponenter: maskindeler, pneumatikk og hydraulikk.

2. Produksjonsteknikker: sponskjærende bearbeiding, metallforming, støping, tilvirkningsprosesser og sammenføyning.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Vurdering av en oppgave fra hvert delemne, alle må være bestått

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

2 interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Må taes i sin helhet neste gang emnet avvikles ordinært.

Obligatoriske arbeidskrav

Minium 2 godkjente øvinger

Læremidler

Roar Kristensen, Bjørn Tennung, Hydraulikk og pneumatikk, Gyldendal Norsk Forlag ISBN 82-585-1116, Rolf G. Corneliussen: Tilvirkningsteknikk, Fagbokforlager ISBN 82-7674-559-8,
Verkstedhånboka, ISBN 82-585-1342-7-5

Erstatter

MAS2131