Materiallære
2007-2008 - TEK2091 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

Grunnleggende matematikk, kjemi, og fysikk

Forventet læringsutbytte

Studenten skal ha grunnleggende kunnskap om:
- forholdet mellom struktur, behandling og egenskaper hos designmaterialer
- hvordan velge materialer i design

Emnets temaer

- Atomstrukturer, arrangement og bevegelse
- Kontroll av mikrostrukturer og mekaniske egenskaper
- Designmaterialer (metaller, polymerer, keramiske materialer og kompositter)
- Eksempler på tilvirkning
- Materialvalg i design

Pedagogiske metoder

Forelesninger

Pedagogiske metoder (fritekst)

og øvingsoppgaver

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator. Tekniske tabeller.

Obligatoriske arbeidskrav

4 oppgaver som må være godkjent for å få gå opp til skriftlig eksamen

Læremidler

Fagstoff finnes på hjemmeside: http://materialteknologi.hig.no/
Støttelitteratur:
- Essentials of Materials Science and Engineering; Donald R. Askeland and Pradeep P. Phule; ISBN 0-499-24442-2
- Fundamentals of Materials Science and Engineering, An Integrated Approach; William D. Callister Jr.; ISBN 978-0-471-47014-4

Erstatter

MAS1131 - Materiallære