Stråleterapi og onkologi
2008-2009 - RAD3001 - 7sp

Forutsetter bestått

  • RAD1001 - Naturvitenskaplige emneområder
  • RAD1011 - Basiskunnskap i radiografi

Anbefalt forkunnskap

Modulene 1 - 9.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal ha kunnskaper om apparatur og utstyr som brukes i stråleterapibehandlingen.
Studenten skal ha innsikt i metoder og prinsipper for behandling med høyenergetiske stråler. De skal vise innsikt i onkologiske pasienters spesielle behov og hvilke ansvar radiografen/terapeuten har i å ivareta pasientens omsorgsbehov i strålebehandlingssituasjonen. Det vises ellers til målene i modul 9 som vil være veiledende for emnet.

Emnets temaer

Onkologi, strålebiologi og strålevern, yrkesetikk, pasientomsorg og pasientens behov, stråleterapifysikk, apparatlære, metodiske prinsipper og teknikker i stråleterapi, kvalitetsutvikling og dokumentasjon.

Pedagogiske metoder

PBL (Problem Basert Læring)

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, 2 uker
Individuell eksamen. Studenten har krav på inntil en time veiledning på oppgaven.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke bestått får studenten anledning til å levere ny oppgave, eller forbedre sin tidligere innleverte oppgave til kontinuisjon.
Det gis ikke anledning til veiledning på kontinuisjon.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Bachelor radiografi har ikke pensumlitteratur. Lister over oppdatert ressurslitteratur ligger på bibliotekets hjemmesider, hig.no.

Supplerende opplysninger

Eksamen RAD3001 må være bestått for at studenten skal kunne gå ut i praksis RPR3021.