Veiledet praksis i radiologiske modaliteter praksis 4
2008-2009 - RPR3001 - 12sp

Forutsetter bestått

  • RAD1001 - Naturvitenskapelige emneområder/
  • SPL2001 - Medikamentregning eller
  • RAS1002- Naturvitenskapelige emneområder
  • RAD1011 - Basiskunnskap i radiografi
  • RAD2001 - Radiograffaglige emneområder
  • RPR1001 - Praktisk ferdighetsprøve i sykepleieprosedyrer og grunnleggende skjelett og kontrastradiografi
  • RPR2001 - Veiledet praksis i klinisk sykepleie praksis 1
  • RPR2021 - Veiledet praksis i spesial modaliteter, Computer Tomografi, skjelett i praksis 2

Anbefalt forkunnskap

Modul 1 t.o.m. modul 9. Praksis RPR2001, RPR2021 og RPR2011.

Forventet læringsutbytte

-Hovedmål CT:

Studenten skal ha innsikt og ferdigheter i prosedyrer for CT,undersøkelser bildebehandling, og kunne ivareta pasientens behov ved denne type undersøkelser.

-Hovedmål mammografi,ultralyd og nukleærmedisin:
Studenten skal ha innsikt og ferdigheter i prosedyrer i mammografi undersøkelser, ultralydundersøkleser og nukleærmedisinske undersøkelser og kunne utøve god pasientomsorg ved disse type undersøkelser.
-Hovedmål intervensjon:
Studenten skal ha innsikt og ferdigheter i prosedyrer ved intervensjonsundersøkelser,pasientomsorg, bildebehandling og rutiner for steril oppdekking.
-Hovedmål stråleterapi:
Studenten skal ha innsikt i og forståelse for doseplanlegging og behandling ved bruk av høyenergetisk stråling ved en stråleterapiavdeling.Studenten skal kunne utøve god pasientomsorg rettet mot cancerpasientens spesielle omsorgsbehov.
-Hovedmål MR:
Studenten skal ha innsikt i og forståelse for prosedyrer og sikkerhetsrutiner ved Magnet resonans -undersøkelser(MR)og utøve god pasientomsorg.
-Hovedmål skjelett og gjennomlysningsundersøkelser: Studenten skal ferdigheter i skjelettradiografi og gjennomlysningsundersøkelser, og skal kunne utføre god pasientomsorg ved disse.

Læringsmålene er nærmere spesifisert i Praksisplan for Bachelor i radiografi.

Emnets temaer

Anatomi og fysiologi
Sykdomslære og mikrobiologi
Farmakologi og kontrastmiddellære
Strålefysikk og Strålevern
Yrkesetikk og faglig fundament
Kommunikasjon og samhandling
Pasientomsorg og sykepleie
Radiografisk bildefremstilling,bildebehandling og bildeanalyse
Metodiske prinsipper og teknikker

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Selvstudie

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Vurderes av praksisveileder og kontaktlærer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke bestått praksisperiode må studenten selv kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av individuell utdanningsplan med oversikt over videre mulig studieprogresjon.

Obligatoriske arbeidskrav

Muntlig fremlegg
Prosjektoppgave(r)
All praksis er obligatorisk og fravær utover 10% gir ikke bestått praksis. Studentene skriver i løpet av praksis et forbedringsprosjekt som skal legges fram muntlig. Prosjektet sensureres av faglærer og må beståes for å få bestått praksis.

Læremidler

På høgskolebibliotekets hjemmeside finnes til en hver tid en oppdatert oversikt over ressurslitteraturen.

Supplerende opplysninger

RPR3001 må bestås for at studenten skal kunne melde seg opp til RAD3091 radiograffaglig fordypningsoppgave.