Praksis i spesialmodaliteter, computer tomografi (CT) og skjelett i praksis 5.
2008-2009 - RPR3011 - 12sp

Forutsetter bestått

  • RAD1001 - Naturvitenskapelige emneområder/
  • SPL2001 - Medikamentregning eller
  • RAD1002- Naturvitenskapelige emneområder
  • RAD1011 - Basiskunnskap i radiografi
  • RAD2001 - Radiograffaglige emneområder
  • RPR1001 - Praktisk ferdighetsprøve i sykepleieprosedyrer og grunnleggende skjelett og kontrastradiografi
  • RPR2001 - Veiledet praksis i klinisk sykepleie praksis 1
  • RPR2021 - Veiledet praksis i spesial modaliteter, Computer Tomografi, skjelett i praksis 2
  • RPR2011 - Veiledet praksis i kontrast, thorax og skjelett radiografi praksis 3

Anbefalt forkunnskap

Modul 1 t.o.m. 9 og praksis RPR2001, RPR2011, RPR2021 og RPR3001

Forventet læringsutbytte

-Hovedmål Skjelett og gjennomlysningsundersøkelser:
Studenten skal ha innsikt og ferdigheter i skjelettradiografi og gjennomlysningsundersøkelser, og kunne utøve god pasientomsorg.
-Hovedmål CT:
Studenten skal ha innsikt og ferdigheter i prosedyrer for computer tomografi (CT) undersøkelser, bildebehandling, og kunne ivareta pasientens behov ved undersøkelsen.
-Hovedmål Intervensjon
Studenten skal ha innsikt i og ferdigheter i prosedyrer ved intervensjonsundersøkelser, pasientomsorg, bildebehandling og rutiner for steril oppdekning.
-Hovedmål MR:
Studenten skal ha innsikt i og forståelse for prosedyrer og sikkerhetsrutiner med magnetresonansundersøkelser.
-Hovedmål Mammografi, Ultralyd og Nukleærmedisin:

Studenten skal ha innsikt og ferdigheter i prosedyrer for mammografiundersøkelser, ultralydundersøkelser og nukleærmedisinske undersøkelser og skal kunne utøve god pasientomsorg ved disse.

I denne praksisperioden:

-skal studenten vise innsikt i kvalitetsutvikling i helsetjenesten.

-skal studenten vise innsikt i å organisere arbeidet, og konsekvenser av dette, ved den enkelte modalitet hvor studenten er i praksis.

Læringsmålene er nærmere spesifisert i Praksisplan for Bachelor i radiografi.

Emnets temaer

Anatomi/fysiologi, sykdomslære, farmakologi, kontrastmiddellære, Strålefysikk og strålevern, yrkesetikk og faglig fundament, kommunikasjon og samhandlig, tverrfaglig samarbeid og profesjonalisering, pasientomsorg, sykepleie, apparatlære, radiografisk bildeframstilling, bildebehandling og bildeanalyse, metodiske prinsipper og teknikker, IT, kvalitetsutvikling.

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

selvstudie

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Vurderes av praksisveileder og kontaktlærer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke bestått praksis må studenten selv kontakte studieprogramsansvarlig for tilrettelegging av individuell utdanningsplan med oversikt over videre mulig studieprogresjon.

Obligatoriske arbeidskrav

All praksis er obligatorisk og fravær utover 10% gir ikke bestått praksis.

Læremidler

En oversikt over ressurslitteratur finnes til en hver tid oppdatert på høgskolebibliotekets hjemmesider.