3D-modellering
2008-2009 - IMT2471 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha grunnleggende kunnskaper om teknikker for modellering og visualisering i 3D med bruk av 3ds Max.
Studenten skal være i stand skape en virkelighetstro scene samt utføre enkel animasjon.

Emnets temaer

Modelleringsteknikker
Materialer og tekstur
Rigging
Lyssetting og farger
Rendring
Animasjon
Effekter i 3D

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Oppgaveløsning
Veiledning
Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet er lagt opp som en kombinasjon av forelesninger, øvinger, selvstudium og veiledning.

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)

Vurderingsformer

Mappe skal inneholde to praktiske innleveringer medfølgende rappport.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det vil ikke bli gjennomført kontinuasjon i emnet.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Pensumlitteraturen

Obligatoriske arbeidskrav

Et innlevert essay må være godkjent for at kandidaten skal få gå opp til eksamen.

Læremidler

Vil bli oppgitt ved semesterstart.