Planprosessen
2008-2009 - BYG1151 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

K1092 Offentlige og private kjøreregler for en byggesaksprosess

Forventet læringsutbytte

Studentene tilegner seg:
- Oversikt over planbestemmelsene i Plan og bygningslova med forskrifter.
- Innsikt i betydningen av innhold og prosess for reguleringsplaner.
- Kunnskaper om politiske forutsetninger for offentlig planlegging.
- Forståelse for planvedtaks følger og oppfylling av intensjon med planer i gjennomføringsfasen.
Studentene gjennomfører analyse og drøfting av emnets temaer på etterrettelig måte.

Emnets temaer

Emnets temaer
- Planleggingsteori og planlegging i praksis
- Tolking av reguleringsplaner
- Ivaretakelse av intensjoner med planlegging
- Planlegging som følge av utbyggingsinitiativ

Pedagogiske metoder

Nettbasert Læring

Pedagogiske metoder (fritekst)

Startsamling med generell informasjon og faglig orientering.
Nettbasert veiledning av individuelle arbeider og gruppearbeider som leveres i LMS. Deltakelse i faglig diskusjon på nettet.

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)

Vurderingsformer

1 individuell oppgave, nettbasert diskusjon med oppsummerende notat, 1 gruppeoppgave og avsluttende individuell nettbasert flervalgstest besvares for helhetlig vurdering. Alle arbeider som legges til grunn for vurdering må være bestått for at faget skal være bestått.
Alle arbeider leveres i LMS.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Besvarelser og diskusjon blir vurdert av intern og ekstern veileder.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Manglende/ ikke godkjente arbeider kan leveres inn for ny vurdering i løpet av etterfølgende semester.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen, utenom arbeider som legges til grunn for vurdering.

Læremidler

Læremidler
Bøker:
Planlegging fra KanEnergi

Lenker:
Nasjonal forskningsinformasjon: http://dbh.nsd.uib.no/nfi/fag/browsefag.cfm?VelgFag=1816

Hans Skov Pedersen, Danish Forest and Landscape Research Institute: The role of GIS in Physical Planning:
http://www.geogr.ku.dk/courses/phd/gis-model/hans-plan.pdf

Petter Næss, Aalborg universitet: Planforskning og vitenskapsteori, og Inger-Lise Sagli, NIBR: http://www.plan.aau.dk/~petter/dokumenter/vitskteo.html

Byggforsk:Fortetting uten riving: http://www.byggforsk.no/default.aspx?DokumentID=1036&innholdsID=0

Plan og kart etter Plan og bygningsloven, veileder fra MD: http://odin.dep.no/md/planveileder/plansystemet/bn.html

Byggforskserien:
http://www.byggforsk.no
Passord fra veileder.

Byggtjenestens Planserie
http://abonnement.byggtjeneste.no
Passord fra veileder.

Pbl for praktikere
http://abonnement.byggtjeneste.no
Passord fra veileder.

Byggdok
http://bas.byggdok.se/BASIS/bdok/ext/fbm/SF

Supplerende opplysninger

Plansjef Roy Fossum er ekstern veileder.