DAK for bygg (Revit)
2008-2009 - BYG2181 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter endt emne:
-ha oversikt over prinsippene for bygginformasjonsmodellering (BIM)
-ha kunnskap om prinsipper for 3D modellering vha. Revit
-ha ferdigheter i oppbygging av 3D modeller og 3D konstruksjoner for bygninger
-kunne dokumentere modellen
-kunne visualisere 3D modeller

Emnets temaer

-Koordinatsystem, orientering i rommet
-Projeksjon og perspektiv

-Bygginformasjonsmodellering (BIM) i byggeprosessen
-Overflatemodellering
-Volummodellering og masseberegning
-Dokumentasjon (2D tegninger, materiallister, tekst)
-Visualisering og rendering
-3D konstruksjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver

Pedagogiske metoder (fritekst)

Øvinger er basert på programmet "Autodesk Revit"

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)
Øvinger

Vurderingsformer

1 prosjekt og 1 øving inngår i helhetsvurdering.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ikke bestått øving eller prosjekt må gjennomføres neste gang emnet går

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Jørn Skauge (2008). Revit Architecture 2009 Villa Uhrskov. Forlaget Uhrskov. ISBN 978-87-92268-11-2

Erstatter

BYG2131 DAK for bygg (3D)