Konstruksjonslære II
2008-2009 - BYG3061 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

  • BYG1062 - Mekanikk

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne er målet at studentene skal:
- kunne utføre lastberegninger og ved hjelp av statiske analyse-metoder beregne dimensjonerende belastninger.
- kunne dimensjonere de fleste vanlige plass-støpte betong-konstruksjoner.
- kunne overslags-dimensjonere enkle prefabrikerte betong-elementer.

Emnets temaer

Tema 1: Statikk
-Statiske analyse-metoder. (3-moment, moment-fordeling pga. stivheter/redusert Cross-metode, influens-linjer)
Tema 2: Lastberegninger.(Egenlast, Nyttelst, Snø, Vind, Jordskjelv)
Tema 2: Betongdimensjonering.
- Søyler, fundamenter, støttemur, konsoller, flatdekker.
- Generelt om prefabrikkerte betongelementer.
- Stabilitet av bygninger.
- Skivevirkning med hulldekk-elementer.

Pedagogiske metoder

Forelesninger

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger
Oppgaveløsing
Veiledning

Vurderingsformer

Oppgaveløsning
Skriftlig eksamen, 5 timer

Vurderingsformer

  • Oppgaveløsning teller ca. 40% av endelig karakter
  • Skriftlig eksamen, 5 timers, teller ca. 60% av end. karakter.
    Oppgaveløsningen består av omlag 15 mindre oppgaver.
    Begge deler må være bestått

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne, godkjent kalkulator

Obligatoriske arbeidskrav

Minst 10 av de 15 oppg. nevnt under vurderingsformer skal være innlevert for å ta eksamen.

Læremidler

Norske standarder:NS3490, NS3491-1, NS3491-3, NS3491-4, NS3491-12
Kompendium i lastberegning-3. utg.juni 2004 av Tarald Rørvik og oppdatert av H. Fallsen.
Kompendium i "Dimensjonering av betongkonstruksjoner" utg. 2007, av H. Fallsen.