GIS Intro I
2008-2009 - GEO1151 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter gjennomført emne ha en oversikt over grunnleggende prinsipper for hvordan den geografiske virkeligheten kan representeres i en datamaskin, og kunne anvende denne kunnskapen i arbeidet med digitale reguleringsplaner.

Emnets temaer

Følgende deler fra GEO1121 GISIntro benyttes:

 • Introduksjon til geografiske informasjonssystemer
 • Projeksjoner og koordinatsystemer
 • Geografisk informasjon som vektor-data
 • Database-introduksjon
 • Visualisering

Suppleres med stoff om relevante standarder og oversikt over programpakker for GIS-ingeniører.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Nettbasert Læring
Oppgaveløsning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet vil i hovedtrekk gjennomføres som et nettbasert studieløp, men det vil inngå en fysisk oppstartsamling.

Et nettbasert løp innebærer at all kommunikasjon mellom veileder og studenter organiseres gjennom en digital læringsplattform, hvor også forelesninger og veiledning gjøres tilgjengelig.

Vurderingsformer

Flervalgstest(er)

Vurderingsformer

Flervalgstest i LMS må bestås innenfor maxtid 30 min.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Sensureres av faglærer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Sammen med neste kull

Obligatoriske arbeidskrav

2 prosjektoppgaver må fullføres og godkjennes for at studenten skal få gå opp til eksamen.

Læremidler

 • Tor Bernhardsen: Geografiske Informasjonssystemer (4.utgave, Vett og Viten 2006, ISBN 13: 978-82-412-0617-7
 • Heywood I et al, 2006: An Introduction to Geographical Information Systems. Pearson/Prentice Hall. ISBN 0-13-129317-6
  (De to bøkene over dekker begge ements temaer)
 • Regulerings og bebyggelsesplaner (Publisert av Miljøverndepartementet 1.11.2001, raportkode T-1381, ISBN 82-457-0337-0). Tilgjengelig fra www.miljo.no
 • SOSI-standard ”Plan”

Erstatter

GEO1013 Geomatikk introduksjon (delvis)

Supplerende opplysninger

Første halvdel av GEO1121 GIS Introduksjon (10 stp). Utgjør sammen med GEO2251 GIS Intro II hele GEO1121.