Teknisk Engelsk
2008-2009 - GEO1161 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Studenten forstår teknisk engelsk og uttrykker seg skriftlig og spesielt muntlig, med vekt på engelsk fagspråk i geomatikk.

Emnets temaer

- Lesing: å lese engelsk fagstoff og forklare det på norsk
- Oversetting: å formidle norsk fagstoff på muntlig og skriftlig engelsk
- Skriving: å skrive brev, CV, faktura, rapport, og ”paper” på engelsk
- Forståelse av engelsk fagspråk

Pedagogiske metoder

Ekskursjoner
Forelesninger
Gruppearbeid
Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

  • Muntlig, individuelt
  • Vurdering av prosjekt(er)

Hver av delene må bestås separat. Karaktersettingen baserer seg på en helhetsvurdering av prosjektoppgaven(e) og den muntlige individuelle utspørringen.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Minst to interne sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Etter avtale med emneansvarlig.

Obligatoriske arbeidskrav

Ekskursjonstur til London.

Læremidler

- Diverse Engelsk ordbok, f. eks. utgitt av Oxford University Press
- Diverse Norsk-Engelsk og Engelsk-Norsk ordbok, f. eks utgitt av Kunnskapsforlaget
- Ansteinsson, J & Reiersen, O. (1998) Norsk-Engelsk Teknisk Ordbok. Trondheim. Bruns forlag. (ISBN: 82-7028-496-3)
- Statens kartverk. (1989) Ordbok for kart og landmåling. Hønefoss. Statens kartverk. (ISBN: 82-90408-97-8)

Erstatter

GEO1051 - Teknisk engelsk

Supplerende opplysninger

  1. Ekskursjonstur til London. Besøk til steder av teknisk interesse arrangeres av klassen selv. Godkjennes av faglæreren. Det forventes økonomisk egeninnsats.
  2. Antall studenter i klassen begrenses til maksimum 40. To klasser kjøres parallelt under forutsetning at nødvendige resurser er tilgjengelige.