Stikking, videregående
2008-2009 - GEO3061 - 10sp

Forutsetter bestått

  • GEO1141 - Landmåling instrument- og beregningslære
  • GEO2241 - Praktisk landmåling

Anbefalt forkunnskap

  • GEO2121 - Terrengmodellering
  • GEO2151 - Landmålingsanalyse
  • GEO3042 - Stikking, grunnleggende

Forventet læringsutbytte

Etter kurset skal studentene:-
- Videreutvikle basiskunnskapen fra kurset "Stikking, grunnleggende" innen hele prosessen fra prosjektering via stikking og kontroll/dokumentasjon.
- Utvikle evnen til tegningstolkning.
- Utvikle evnen til å forstå bygg- og anleggskontrakter.
- Videreutvikle praktiske ferdigheter med stikningsutstyr og tilhørende programvare.
- Ha kjennskap til maskinstyring og dens prinsipper.

Emnets temaer

Prosjektering, masseberegning, tegningstolkning, kontraktsforståelse, praktiske stikningsoppgaver, aktuelle dataprogrammer, maskinstyring, prosjektoppgave (eksempelvis):
- Etablering av stikningsgrunnlag,
- Stikking med GPS, totalstasjon og digitalniveller,
- Dokumentasjon med vurdering av resultatene,
- Rapportskriving.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er) (evalueres av faglærer)
4 prosjektoppgaver

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)
Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier i emnet.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Etter avtale med emneansvarlig

Obligatoriske arbeidskrav

Ekskursjon(er) (må være godkjent av faglærer)

Læremidler

Kompendier:
Godager, B. (2006) Utstikking på bygg og anlegg
Godager, B.& Preiss, G. (2004) Nøyaktighetslære og utjevningslære

Annet:
Kontraktsdata og tegninger fra et anlegg
Håndbøker til PC-program og elektroniske målebøker
Geodatastandarden
Brukerhåndbok for dataprogrammene Gemini Oppmåling og GIS-Line
Diverse utdelt materiale/ notater