Matematikk 20 - matematisk modellering for bygg/maskinfag
2008-2009 - REA2032 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

REA1042 Matematikk 10, REA1051 Matematikk 15

Forventet læringsutbytte

Studenten skal bli fortrolig med emnets grunnbegreper, problemtyper og løsningsmetoder, med sikte på anvendelser i tekniske fag.

Emnets temaer

Modellering og simulering av dynamiske systemer:
Utvikling av matematiske modeller, blokkdiagrammer, dataprogrammet SIMULINK

Rekker:
Geometriske rekker, potensrekker, Taylorrekker, konvergens, konvergenskriterier.

Fourierrekker:
Periodiske funksjoner, trigonometriske rekker, Fourierrekker, jamne og odde funksjoner, halvperiodiske utvidelser.

Funksjoner med flere variable:

Grafer for funksjoner med to variable, partielle deriverte, maks - og minimumsproblemer, totalt differensial, tilvekst.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det arrangeres egen kontinuasjonseksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator.

Haugan, J. Tabeller og formelsamling. NKI-forlaget. ISBN 82-562-2483-5

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Glyn James: Modern Engineering Mathematics. Pearson Prentice Hall. ISBN 978-0-13-239144-3

Lorentzen, Hole, Lindstrøm: Kalkulus med en og flere variable, Universitetesforlaget. ISBN 82-00-42433-2