Lettvekt design
2008-2009 - TEK2061 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

Grunnleggende matematikk, kjemi, fysikk og grunnleggende materiallære

Forventet læringsutbytte

Studenten skal ha kunnskap om valg, tilvirkning og bruk av lettmaterialer i design/konstruksjon. Fokus settes på bruk av aluminium.

Emnets temaer

  • Generelt om lettmaterialer med vekt på aluminium
  • Industriell økologi, livsløpsanalyser
  • Materialvalg
  • Formgivningsmetoder (valsing, støping, ekstrudering, trekking, kaldflytpressing, o.l.)
  • Sammenføyningsmetoder (sveising, liming, mekaniske, o.l.)
  • Overflatebehandling (mekanisk, kjemisk, elektrokjemisk, påføring, o.l.)
  • Design og dimensjonering (prinsipper, normer, utforming, o.l.)
  • Levetid (Utmatting, korrosjon, o.l.)

Pedagogiske metoder

Gruppearbeid
Prosjektarbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

Nettbasert læring, veiledning på nett. Støtteundervisning i klasserom kan bli gitt i tillegg.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 60 %)
Prosjektoppgave (teller 40 %)
Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator. Tekniske tabeller.
Forhåndsbestemte trykte hjelpemidler.

Obligatoriske arbeidskrav

Prosjektoppgave.
3 oppgaver som må være godkjent for å få gå opp til skriftlig eksamen.

Læremidler

Alt fagstoff finnes på hjemmeside: http://materialteknologi.hig.no/