Design av dynamisk påkjente konstruksjoner
2008-2009 - TEK3011 - 10sp

Forutsetter bestått

  • BYG1062 - Mekanikk
  • TEK2021 - Styrkeberegning

Anbefalt forkunnskap

Mekanikk og Styrkeberegning

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten beherske ulike analysemetoder ( elementmetoden og bruddmekanikk) av dynamisk påkjente konstruksjoner for å bestemme levetid, utforming og dimensjonering.

Emnets temaer

- Bruddmekanikk
- S-N analyse
- Elementmetoden, modellering og analyse
- Sammensatt analyse

Pedagogiske metoder

Gruppearbeid
Oppgaveløsning
PBL (Problem Basert Læring)
Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

  • Skriftlig eksamen, 5 timer (teller 60%)
  • Vurdering av øvinger (teller 40%)
    Hver av delene må bestås separat.
    Eksamen foregår på datalab ved HiG.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne, godkjent kalkulator

Dataprogrammet ANSYS.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Finite Element Analysis, Theory and Application with Ansys, Saeed Moaven

Dimensjonering mot brudd av sveiste konstruksjoner mot utmatting og bruddd, Stig Berge.

Erstatter

MAS 3042