Produksjonssimulering
2008-2009 - TEK3021 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

  • TEK2031-Teknologiledelse

Forventet læringsutbytte

Studenten kan bruke simuleringsverktøy for optimalisering av produksjons- og administrative prosesser.

Emnets temaer

  • Hvordan bygger man en modell
  • Noen grunnelementer, maskin, del og lager
  • Regler for forflyttning
  • Avbrudd, arbeidere og transportbånd
  • Statistikk og noen fordelinger
  • Tidsserier, histogrammer

Pedagogiske metoder

Lab.øvelser
Nettstøttet læring
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Ett prosjekt

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Tas neste gang emnet går. Nytt prosjekt kreves.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne

Obligatoriske arbeidskrav

4 obligatoriske øvingsoppgaver
For å få vurdering i prosjekt, må øvingsoppgaver være godkjent.

Læremidler

Innføring i Witness - kompendium (Inger Gamme 2006)

Supplerende opplysninger

Emnet går etter nærmere avtale og at tilstrekkelig antall studenter er påmeldt