Fordypningsoppgave AIO
2009-2010 - AIO018 - 15sp

Forutsetter bestått

 • AIO022O - Fordypning i klinisk spesialitet, medisinske og naturvitenskapelige emner, del 1 (for studenter i videreutdanning i opersjonssykepleie)
 • AIO023IA - Fordypning i klinisk spesialitet, medisinske og naturvitenskapelige emner, del 1 (for studenter i videreutdanning i anestesi- og intensivsykepleie)
 • AIO024 - Fordypning i klinisk spesialitet, del 2
 • VPAIO1 - Første veiledet praksis
 • VPAIO2 - Andre veiledet praksis
 • VPAIO4 - Tredje veiledet praksis

Forventet læringsutbytte

Studenten skal fordype seg i et tema som er relevant for anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleie.

Studenten skal:

 • ha avansert kunnskap innenfor fagområdet og spesialisert innsikt i et avgrenset område
 • ha inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige teori og metoder
 • kunne analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • kunne analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • kunne gjennomføre et selvstendig arbeid

Emnets temaer

Temaene vil være avhengig av den enkelte oppgaves problemstilling, men alle tema fra teori og praksis i utdanningen vil være relevante; sykepleievitenskapelige, naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige. Problemstillingen må være relevant for spesialsykepleierens funksjon.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Seminar

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)
Muntlig fremføring

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen gjennomføres individuelt eller som gruppeeksamen. Karakteren på den skriftlige oppgaven er foreløpig. Den skriftlige oppgaven legges fram i eksamensseminaret. Bestått framlegg krever aktiv deltakelse av alle kandidater i gruppen for å bekrefte eierforholdet til oppgaven. Dersom studenten får ikke-bestått framlegg, fører det til individuell muntlig høring. Hvis kandidaten ved muntlig høring ikke kan gjøre rede for oppgaven og/eller benyttet litteratur, kan det føre til en totalvurdering av oppgaven til ikke-bestått. Både skriftlig oppgave og framlegg ved eksamensseminar (og evt. muntlig høring) må være bestått for at endelig karakter blir gitt. Studenter som ikke består skriftlig oppgave, får ikke gå opp til eksamensseminaret. Forøvrig vises til retningslinjer for AIO - fordypningsoppgave.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern + ekstern sensor sensurerer hjemmeeksamen.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får F på skriftlig eller muntlig eksamen, går opp til nytt forsøk etter avtale med studieprogramansvarlig.

Obligatoriske arbeidskrav

 • Prosjektplan for fordypningsoppgaven
 • Plan for Valgfri praksis

Supplerende opplysninger

Retningslinjer for AIO - fordypningsoppgave.