Fordypning i klinisk spesialitet, del 1- Medisinske og naturvitenskapelige emner
2009-2010 - AIO023IA - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studenten skal:
• ha videreutviklet sine kunnskaper om hvordan organer og organsystemer fungerer i forhold til hverandre og hvordan patofysiologiske prosesser starter og utvikles
• ha økt forståelse for mikroorganismers levemåte, virulens og smittemåte, resistensutvikling og antibiotikabehandling
• ha kunnskap som grunnlag for å observere, vurdere og forstå symptomer og funn hos aktuelle pasientgrupper
• ha kunnskap om grunnleggende tiltak innen infeksjonsmedisin og intensivmedisin

Emnets temaer

Emnet omfatter utvalgte temaer hentet fra Rammeplan for videreutdanning i anestsisykepleie, delemne 2a, 2b, 2c og 2e og Rammeplan for Videreutdanning i intensivsykepleie, delemne 2a, 2b, 2c, og 2f, jfr Fagplan og Temahefte 5B-AI Fordypning i klinisk spesialitet. Medisinske og naturvitenskaplige emner. Anestesi- og intensivsykepleie.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Nettbasert Læring
Oppgaveløsning

Pedagogiske metoder (fritekst)

  • Simulering i klinikklab
  • Basisgrupper

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern + ekstern sensor retter alle besvarelser

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ny eksamen settes opp innen utløp av neste semester .

Obligatoriske arbeidskrav

Individuell passeringstest farmakologi, flervalgstest som forutsetter minst 70% riktig svar.

Læremidler

Litteraturliste i Temahefte 5B-AI Fordypning i klinisk spesialitet. Medisinske og naturvitenskaplige emner. Anestesi- og intensivsykepleie.

Erstatter

AIO021IA Patofysiologi med farmakologi og mikrobiologi