Prehospitalt arbeid for anestesisykepleiere
2009-2010 - K1141 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Ved fullført utdanning har studenten:

 • akuttmedisinsk handlingskompetanse i samsvar med gjeldende anerkjent forskning og praksis
 • kunnskap om faktorer som påvirker kommunikasjon og samhandling i prehospital tjeneste, og forståelse for muligheter og begrensninger i bruk av kommunikasjonsteknologi
 • kunnskap, kompetanse og evne til å vurdere, prioritere og handle faglig velbegrunnet i prehospitale akutt situasjoner
 • et bevisst forhold til rollen som aktør i en ladet akutt situasjon

Emnets temaer

Kurs 1:

 • Organisering av prehospital tjeneste
 • Ambulanseutstyr og funksjon
 • Akuttmedisin til barn, voksne og eldre – sikring av vitale funksjoner: luftveishåndtering og ventilasjon, sjokk og væskerecuscitering, nevrologi (hode- og ryggsøyleskade)
 • HLR, Farmakologi/legemiddelhåndtering

Kurs 2:
Transportmedisin, traumemedisin, etikk, kommunikasjon/samhandling, dokumentasjon, konflikthåndtering, ledelse, stress og mestring av stress, lovgivning, bruk av teknologi i kommunikasjon

Kurs 3:
Traumemedisin, skadestedsarbeid, katastrofearbeid, redningsteknikk, egensikkerhet

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Ressursforelesninger, studieoppgaver, simulering og ferdighetsøvelser, praksiserfaring, selvstudier

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Simuleringsøvelser. Simuleringsøvelse i kurs 3: bestått/ikke bestått

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Emneansvarlige vurderer gjennomføring av simulering

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Gjennomføres i løpet av inneværende semester

Obligatoriske arbeidskrav

 • Deltakelse i simuleringsøvelser i tre samlinger ved høgskolen
 • Kurs 1: Flervalgstest (75% riktig svar for godkjent)
 • Kurs 2: Refleksjonsnotat (godkjent)
 • Kurs 3: Fagnotat (godkjent)
 • Deltakelse i ambulansevirksomhet tilsvarende ca. 3 dager.
 • Deltakelse i AMK virksomhet tilsvarende 1 dag.

Læremidler

Litteratur, praksiserfaringer, studie- og øvingsoppgaver, simuleringsutstyr, video og nettbaserte læremidler

Supplerende opplysninger

Krav til godkjent simuleringsøvelser og hospitering beskrives i undervisningsplan.