Anatomi/fysiologi, mikrobiologi, hygiene og medikamentregning
2009-2010 - SPL1003D - 15sp

Forventet læringsutbytte

Studenten har kunnskaper om:
- menneskets anatomiske oppbygning, organer og organsystemenes normale funksjon og samspill
- menneskets normale anatomiske og fysiologiske utvikling fra befruktning til alderdom

- de ulike næringsstoffene og deres funksjon
- smittespredning og generelle hygieniske tiltak
- normalflora, smittestoffenes oppbygging og egenskaper
- spesielle mikrober og deres egenskaper
- hvilke problemmikrober som finnes, og om sykdommer og kroppens reaksjoner på mikrober
- basisområdene i legemiddelregning

Emnets temaer

- Anatomi, fysiologi, biokjemi, ernæring, hygiene, mikrobiologi, medikamentregning

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettbasert Læring
Oppgaveløsning
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Vurderingsformer

Flervalgstest(er)
Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsformer

  • Elektronisk flervalgstest, to timer i mikrobiologi/hygiene (25 %)
  • Skriftlig eksamen, fire timer i anatomi/fysiologi/biokjemi (75 %)
  • Digital intern prøve, to timer i medikamentregning (vurderes til bestått/ikke-bestått). Prøven må være feilfri.
  • Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensur av besvarelsene.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig skoleeksamen og 2-timers flervalgstest

For medikamentregning; se datoer i eksamensplan

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Begrepsavklaring til skriftlig skoleeksamen

Kalkulator og Felleskatalog til intern prøve i medikamentregning

Obligatoriske arbeidskrav

To individuelle flervalgstester i anatomi/fysiologi/biokjemi som hver for seg godkjennes med 80 % riktig. Begge arbeidskrav må være godkjent før kandidaten får gå opp til skriftlig eksamen.

Læremidler

Henvises her til undervisningsplanen for studieenhet 1. Litteraturlister klare innen 1. juli.

Erstatter

SPL1002 og SPL2001