Sykepleiefaglig grunnlagstenkning
2009-2010 - SPL1012 - 15sp

Anbefalt forkunnskap

SPL1003 og SPL1091

Forventet læringsutbytte

Studenten har kunnskap om:

 • fagets tradisjoner og verdigrunnlag
 • sykepleiens kunnskapssyn, kunnskapsutvikling og vitenskapelige grunnlag
 • yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere
 • sentrale prinsipper i etikken
 • aldringens betydning for det å være syk og hjelpetrengende
 • menneskers grunnleggende behov
 • V.Hendersons og J.Travelbees teoretiske modeller i sykepleie
 • K.Martinsens tenkning om sykepleie
 • beslutningsprosessen i sykepleie
 • ulike former for sykepleiedokumentasjon

Studenten

 • Kan anvende ulike databaser for kildesøk
 • Er kjent med prinsippene for granskning av vitenskapelig arbeid
 • Viser evne til å anvende beslutningsprosessen i sykepleie
 • Har forståelse for læring, tilhørighet og identitet som grunnleggende behov
 • Har et reflektert og helhetlig forhold til personen som er hjelpetrengende
 • Viser evne til etisk sensibilitet og refleksjon
 • Er oppmerksom på normal aldring som utgangspunkt for sykepleiefaglig tilnærming til pasienten

Emnets temaer

 • Sykepleierutdanningen og sykepleie i dagens helsetjeneste
 • Tradisjoner, verdier, kunnskapssyn og vitenskapelig grunnlag i sykepleie
 • Menneskers grunnleggende behov
 • Å være syk og hjelpetrengende
 • Sykepleiefagets grunnleggende verdier, teorier og modeller
 • Relasjonen mellom sykepleier og pasient
 • Yrkesetiske retningslinjer og etiske prinsipper

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger, gruppearbeid, seminarer, obligatoriske oppgaver, nettstøttet læring,lab.øvelser

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

 • Individuell skriftlig hjemmeeksamen, 1 uke. Elektronisk innlevering via ClassFronter.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern kvalitetsisikring av oppgavetekst eller vurderingsform.

Interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Obligatoriske arbeidskrav

 • Studieoppgaver, individuelt og i basisgrupper (ca. 8-10)
 • Flervalgstest

Læremidler

 • Henvises her til undervisningsplanen for studieenhet 1. Litteraturliste er klar innen 1. juli 2009.

Erstatter

SPL1002 og SPL1011, sykepleievitenskapelig område