Psykologi og sosialantropologi
2009-2010 - SPL1091 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Studenten:

  • forklarer menneskets normale psykologiske utvikling fra fødsel til alderdom
  • viser at læring, tilhørighet og identitet er grunnleggende behov
  • forklarer sosiale rollers betydning
  • anvender kunnskaper om stress, mestring og kriser
  • har forståelse for gruppeprosessers betydning i læring og samarbeid
  • gjør rede for kultur som fenomen og fokuserer på betydningen av kulturell tilhørighet og etnisk identitet
  • påviser makt som fenomen i et individ- og samfunnsperspektiv
  • beskriver velferdsstaten som kontekst for yrkesutøvelse og velferdsstatens utvikling sammenhengende med folkehelse
  • beskriver sosiale nettverks betydning for helse og livskvalitet

Emnets temaer

Samspill, kommunikasjon, gruppeprosesser og konflikthåndtering.
Utviklings- og personlighetspsykologi.
Motivasjon, kriser og helsepsykologi.
Rammene omkring sykepleietjenesten i samfunnet.
Kulturelle fortolkningrammer.
Tverrkulturell tilnærming til helse og sykdom.
Makt, avmakt og myndiggjøring
Velferdsstaten som kontekst for yrkesutøvelse.
Sosiale nettverk.

Pedagogiske metoder

Forelesninger

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger,gruppearbeid og oppgaveløsning

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, 72 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Erstatter

SPL1011, samfunnsvitenskapelig del