Introduksjon til nettverksarbeid trinn I/II
2009-2010 - VIU8341 - 15sp

Forventet læringsutbytte

• Studenten har tilegnet seg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i å anvende IKT som hjelpemiddel i egen studiesituasjon og læringsprosess
• Studenten har grunnlag for å oppøve evnen til systematisk refleksjon over teoretisk kunnskap og erfaring i klinisk praksis
• Studenten utvikler et personlig og bevisst forhold til skriftlig formidling
• Studenten har innsikt i studiets arbeids-, lærings- og vurderingsformer
• Studenten har en forståelse for studiets grunnlagstenking.

Emnets temaer

• Student anno 2009, rettigheter og plikter
• Innføring i bruk av IKT (Classfronter)
• Relasjonskompetanse
• Nettverksmøter
• Nettverksdialoger
• Reflekterende prosesser
• Salutogenese
• Positiv psykologi

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettbasert Læring
Obligatoriske oppgaver
Praksis
Prosjektarbeid
Refleksjon
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

• Gruppebasert prosjektidépresentasjon

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Èn intern sensor

Obligatoriske arbeidskrav

• Læringsplan
• Selvbiografi
• Kunnskapslogg 1
• Praksislogg 1
• Prosjektlogg 1
• Diskusjonsinnlegg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8

Læremidler

• Aubert, A.-M., & Bakke, I. M. (2008) Utvikling av relasjonskompetanse: Nøkler til forståelse og rom for læring. Oslo: Gyldendal Akademisk.
• Brottveit, Å. (2002) På pasientens premisser – erfaringer med nettverksmøte i hjemmebasert psykiatrisk behandling i to Valdres kommuner. Diaforsk rapport 1/2002.
• Fyrand, L. (2005) Sosialt nettverk: Teori og praksis. (2. utg.). Oslo: Universitetsflgt.
• Valdres-Gjøvik prosjektet (2006) Bruk av nettverksmøter som intervensjon og behandlingsform i ambulant virksomhet. Prosjektrapport.
• Valdresprosjektet (2002) Nettverksmøtet. Prosjektrapport.
• Vigrestad, T., Hellandshølen, A. M. & Eriksen, L. H. (in press) Veileder for nettverksmøter. Oslo: Universitetsforlaget.
• Seikkula, J. (2000) Åpne samtaler. Oslo: Universitetsforlaget.
• Seikkula, J. & Arnkil, T. (2007) Nettverksdialoger. Oslo: Universitetsforlag.
• Svare, H. (2008) Den gode samtalen: Kunsten å skape dialog. Oslo: Pax.
• Eliassen, H. & Seikkula, J. (red) (2006) Reflekterende prosesser i praksis: Klientsamtaler, veiledning, konsultasjon og forskning. Oslo: Universitetsforlaget.
• Anderson, H. & Jensen, P. (red) (2008) Inspirasjon: Tom Andersen og reflekterende prosesser. Oslo: Gyldendal Akademisk.
• Antonovsky, A. (1999) Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och kultur.
• Seligman, M. (2007) Ekte lykke: Den nye positive psykologien. Sandvika: Kaleidoskop.