Første veiledet praksis
2009-2010 - VPAIO1 - 15sp

Forventet læringsutbytte

Etisk og juridisk ansvarlighet. Studenten skal:
- utøve sykepleie i samsvar med yrkesetiske retningslinjer
- identifisere etiske og juridiske problemstillinger, reflektere over disse og delta i etiske diskusjoner
- kjenne egne begrensninger faglig og juridisk og ikke gå utover sitt kompetansenivå

Kommunikasjon og samarbeid. Studenten skal:
- ta utgangspunkt i anestesi-, intensiv- eller operasjonspasientens og pårørendes opplevelse av situasjonen, kommuniserer, samhandler, informerer, veileder og støtter
- samarbeide med kollegaer og andre yrkesgrupper

Ansvar for egen læring og fagutvikling. Studenten skal:
- være bevisst egen læringsprosess, utarbeide og anvende læringsmål
- oppsøke og ta initiativ til læresituasjoner
- reflektere over egen praksis, integrere og bruke teori i alle aspekter av fagutøvelsen

Administrasjon og ledelse. Studenten skal:
- planlegge og administrere eget arbeid og læresituasjoner med veiledning

• Problemløsning .

Studenten i anestesisykepleierutdanningen skal:
- ta del i å identifisere, planlegge, iverksette, begrunne og evaluere anestisykepleie på bakgrunn av teoretiske kunnskaper, mottak av pasient, monitorering, leiring, hypotermi og forebyggende tiltak i forberedelse av pasienter som skal gjennomgå kirurgi
- ha kunnskap og vise forståelse for prosedyrer og medisinsk teknisk utstyr som benyttes i avdelingen, og vise manuelle ferdigheter i forhold til dette
- dokumentere anestesisykepleie på en forsvarlig måte
- vise kunnskap og delta bi innledning, vedlikehold og avslutning av mindre kirurgiske inngrep i lokal, regional og generell anestesi
- ha kunnskap om de vanligste medikamenter anvendt i klinisk anestesiologi

Studenten i intensivsykepleierutdanningen skal:
- ha utgangspunkt i pasient og pårørendes opplevelse av situasjonen for identifisering av spesielle behov og ressurser
- kunne observere og tolke pasientens signaler på sykdom, smerte og lidelse
- ta delansvar i å identifisere, planlegge, iverksette, begrunne og evaluere intensivsykepleie på bakgrunn av praktiske og teoretiske kunnskaper
- kunne assistere ved prøver og undersøkelser
- kunne dokumentere intensivsykepleie på en forsvarlig måte
- vise evne til å gi omsorg til intensivpasienten gjennom det gode stell, med fokus på eget håndlag og kunnskap
- være kjent med og ha ferdigheter i håndtering av medisisnsk teknisk utstyr
- anvende hygieniske prinsipper i sykepleieutøvelsen

Studenten i operasjonssykepleierutdanningen skal:
- ta delansvar i å identifisere, planlegge, iverksette, begrunne og evaluere operasjonssykepleie på bakgrunn av praktiske og teoretiske kunnskaper
- ha kjennskap til og utøve med veiledning operasjonsykepleierens 2 funksjoner; steril assistanse og usteril/koordinerende funksjon
- dokumentere operasjonssykepleie på en forsvarlig måte
- vise kunnskap innen mikrobiologi og hygiene og omsette dette i planlegging og utøvelse av operasjonssykepleie

Emnets temaer

Tema fra hovedemne 1, 2 og 3 i Rammeplan for anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie.

Pedagogiske metoder

Praksis
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

  • Simuleringsøvelser
  • Skriftlig og muntlig refleksjon

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Praksis vurderes av faglærer og kontaktpersoner i praksisfeltet.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får ikke-bestått resultat i første veiledet praksis, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

  • Praksisstudieplan
  • Godkjent passeringstest i medikamentregning, forutsetter 100% riktig svar
  • Tre fagnotat
  • Ved hospitering: hospiteringsrapport

Supplerende opplysninger

Retningslinjer for arbeidskrav