Byggteknikkk
2009-2010 - BYG1261 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Overordnet skal emnet bidra til en bedre forståelse for byggingeniørens profesjonsfelt og hvilke oppgaver byggingeniører forventes å løse i sitt virke.

Emnet omhandler generelle bygningsmessige løsninger hvor det legges vekt på å ivareta de grunnleggende bygningsfysiske forhold som fukt, energi, lyd og brann. Videre vektlegges energi- og miljøspørsmål, og emnet tar sikte på å vise sammenhengen mellom gode bygningsfysiske løsninger og myndighetenes miljømål for bransjen. Videre omfatter emnet en kort innføring i grunnlaggende landmåling.

Etter gjennomføring skal studenten kunne:

  • redegjøre for viktige konstruksjonsprinsipper i byggverk
  • beskrive vanlige tekniske løsninger for bygg og det teoretiske grunnlaget for disse
  • argumentere for viktige miljømål ut fra et faglig profesjonelt ståsted
  • redegjøre for relevante myndighetskrav til konstruksjonene samt anvende gjeldende lovverk til kontroll/dokumentasjon/prosjektering av løsninger
  • begrunne, presentere og diskutere egne faglige valg, meninger og holdninger

Emnets temaer

  • Konstruksjonsprinsipper
  • Grunnleggende bygningsfysiske forhold
  • Dataverktøy for presentasjon av fagstoff

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet anvender ulike pedagogiske metoder som forelesninger, gruppearbeid, prosjektarbeid og nettbasert læring. Innledningsvis vil undervisningen i stor grad være lærerstyrt, mens i den avsluttende delen av emnet vil den i større grad være studentstyrt. Det legges vekt på gjennom ulike metoder å oppøve studentene til egenaktivitet og derigjennom utvikle selvstendig og kritisk tilnærming til egen profesjon, og evne til å samhandle.

Emnet innfører "Læring på byggeplass", og studentene skal en en kortere periode bruke byggeplassen som læringsarena gjennom observasjon. Denne delen av studiet er obligatorisk.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, 48 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor ved utforming av eksamensoppgavene.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Neste ordinære eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

5 obligatoriske arbeider som alle må være godkjent.

Studenter som tar emnet som en del av "Bachelor i ingeniørfag - bygg, Prosjektstyring og ledelse", må kunne dokumentere at de har deltatt på ekskursjoner / laboratoriearbeid / obervasjon på byggeplass dette semesteret for å få sluttkarakter i emnet. Fagplanen presiserer dette nærmere.

Læremidler

Espedal, Knut Jonas (2004): Bygningsfysikk. Byggenæringens Forlag.

Ressurser tilgjengelig på nett, oppgis særskilt.

Erstatter

BYG1231