Materiallære
2009-2010 - BYG1271 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Materiallæra er delt inn i to hovedemner:

1. Byggematerialer

2. Geoteknikk

Et overordnet mål for emne 1, Byggematerialer, er å gi en generell innføring i egenskaper og bruk av de vanligste bygningsmaterialene. Studentene skal på den måten få en forståelse for materialbruk og kvalitetskrav innenfor byggenæringen. Etter gjennomføring skal studenten kunne drøfte ulike byggtekniske egenskaper hos forskjellige materialtyper, anvende standard betegnelser for materialkvalitet og identifisere spenningsforhold i materialer som følge av påførte belastninger.

Studenten må kunne gjøre rede for anvendelsen av tre, betong, stål, aluminium og samvirkekonstruksjoner som bygningsmaterialer, og gjengi ulike typer isolasjonsmaterialer, platematerialer, plast- og fugematerialer og deres egenskaper. De må kunne vise sammenhengen mellom valg av materialer, bygningsfysiske forhold og myndighetenes miljømål for byggebransjen.

Studenten må kunne bruke standard prosedyrer ved prøvetaking for kartlegging av materialegenskaper og må kunne velge ut sentrale laboratorietester for fastlegging av materialegenskap.

Et overordnet mål for emne 2, geoteknikk, er å gi en innføring i praktisk geologi og geoteknikk. Etter gjennomføring skal studentene kunne gjøre rede for grunnleggende geologiske prosesser og forhold. Studentene skal kjenne til egenskapene til bergarter, mineraler og jordarter. Ved å ha kunnskaper om geologi, skal studentene være i stand til å analysere, drøfte og vurdere en byggegrunn med hensyn på geotekniske forhold.

Emnets temaer

· Bærende konstruksjoner

· Bygningsfysiske egenskaper hos bygningsmaterialer

· Geologiske prosesser, jordarters og bergarters egenskaper

· Spenninger og skjærfasthet for jordarter

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet anvender ulike pedagogiske metoder som forelesning, laboratoriearbeid, oppgaveløsning og nettbaserte forelesninger.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Faglærer vurderer alle besvarelser. Ekstern sensor kvalitetssikrer hvert 4. år, neste gang høsten 2011.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Neste ordinære eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Kalkulator

Obligatoriske arbeidskrav

  • 4 laboratorieøvelser - betong
  • 1 flervalgstest. For å få godkjent testen må minimum 70 % av svarene være korrekte. Ved ikke-godkjent test vil man kunne ta denne opp igjen tidligst 14 dager etter første forsøk.
  • 4 individuelle innleveringsoppgaver

Læremidler

Aarhaug Olav (2004): Geoteknikk, s. 9 - 158

Aktuelle nettsteder:

http://www.vegvesen.no/binary?id=34754 Kap. 1-7 og Kap. 19

http://ansatte.uit.no/kku000/webgeology/

http://www.geoportalen.no/geogeo/norges_geologi/

Byggdetaljblader

Erstatter

BYG2141