Statikk
2009-2010 - BYG2042 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

  • BYG1062 - Mekanikk

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten:
- ha forståelse for grunnleggende beregningsmetoder angående krefter, spenninger og deformasjoner i konstruksjoner
- ha en viss evne til å bruke disse metodene til å løse nye problemstillinger
- kunne gjøre rede for grunnleggende prinsipper
- forstå når metoder kan brukes/ikke kan brukes
- vise evne til å bruke forståelsen til å løse konkrete oppgaver

- kjenne til hvordan dataprogrammet Focus Konstruksjon brukes

Emnets temaer

  • Skjærkraft, bøyemoment og normalkraft
  • Lastlære (egenlast, nyttelast, snølast)
  • Dataprogram: Focus Konstruksjon
  • 3 - moment - likningen
  • Bøyespenninger
  • Skjærspenninger
  • Deformasjoner: Krumningsflatemetoden

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Nettstøttet læring
Oppgaveløsning
Veiledning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres intern sensor. Ekstern sensor benyttes periodisk, hvert 4. år, neste gang i 2009.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Formelsamling(er), godkjent kalkulator
Eneste tillatte formelsamling: John Haugan: "Formler og tabeller".

Obligatoriske arbeidskrav

Ukentlige øvinger hvorav 60 % må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Læremidler

James M. Gere og Barry Goodno (2008). Mechanics of Materials, 7. utgave. Cengage Learning, ISBN 0-534-55397-4

Harald Fallsen (2008). Notat om 3-moment-likningen.

Øistein Vollen (1999). Mekanikk for ingeniører. Statikk og fashetslære, NKI-Forlaget

Kompendium i lastberegning . 3. utg. juni 2004 av Harald Rørvik og oppdatert av H. Fallsen

Supplerende opplysninger

All viktig informasjon legges ut i Fronter. Studentene må regne med å gå glipp av viktige beskjeder hvis de ikke leser Fronter minst hver 3. dag.