Statikk
2009-2010 - BYG2042F - 5sp

Anbefalt forkunnskap

 • BYG1062 - Mekanikk

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten:
- ha forståelse for grunnleggende beregningsmetoder angående krefter, spenninger og deformasjoner i konstruksjoner
- ha en viss evne til å bruke disse metodene til å løse nye problemstillinger
- kunne gjøre rede for grunnleggende prinsipper
- forstå når metoder kan brukes/ikke kan brukes
- vise evne til å bruke forståelsen til å løse konkrete oppgaver

- kjenne til hvordan dataprogrammet Focus Konstruksjon brukes

Emnets temaer

 • Skjærkraft, bøyemoment og normalkraft
 • Lastlære (egenlast, nyttelast, snølast)
 • Dataprogram: Focus Konstruksjon
 • 3 - moment - likningen
 • Bøyespenninger
 • Skjærspenninger
 • Deformasjoner: Krumningsflatemetoden

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet vil i hovedtrekk gjennomføres som et nettbasert studieløp, men det vil inngå en fysisk oppstartsamling. Det anvendes oppgaveløsning (regneoppgaver og passeringstester).

Et nettbasert løp innebærer at all kommunikasjon mellom veileder og studenter organiseres gjennom en digital læringsplattform, hvor også forelesninger og veiledning gjøres tilgjengelig.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres intern sensor. Ekstern sensor benyttes periodisk, hvert 4. år, neste gang i 2009.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Formelsamling(er), godkjent kalkulator
Eneste tillatte formelsamling: John Haugan: "Formler og tabeller".

Obligatoriske arbeidskrav

Det blir 3 flervalgstester, hvorav 2 må være godkjent. For at en test skal være godkjent må minimum 50 % av svarene være korrekt.

Læremidler

 • James M. Gere og Barry Goodno (2008). Mechanics of Materials, 7. utgave. Cengage Learning, ISBN 0-534-55397-4
 • Harald Fallsen (2008). Notat om 3-moment-likningen.
 • Øistein Vollen (1999). Mekanikk for ingeniører. Statikk og fashetslære, NKI-Forlaget
 • Kompendium i lastberegning . 3. utg. juni 2004 av Harald Rørvik og oppdatert av H. Fallsen

Ressurser tilgjengelig på nett oppgis særskilt.

Supplerende opplysninger

All viktig informasjon legges ut i ClassFronter. Studentene må regne med å gå glipp av viktige beskjeder hvis de ikke leser ClassFronter minst hver 3. dag.

Inngår i fleksibel ingeniørutdanning.