Konstruksjonslære I
2009-2010 - BYG2052F - 10sp

Anbefalt forkunnskap

  • BYG1062 - Mekanikk
  • BYG2042 - Statikk

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene:
-kunne dimensjonere enkle konstruksjoner i betong, stål og tre og innenfor avgrensede områder og anvende konstruksjonsstandardene for de nevnte materialer.

Emnets temaer

Tema 1: Betongkonstruksjoner ifølge NS-EN 1992-1-1

  • Dimensjoneringsprinsipper. Grensetilstander. Kapasiteter.
  • Enkle betongkomponenter.
  • Deformasjons- og rissberegninger.

Tema 2 : Stålkonstruksjoner ifølge NS-EN 1993-1-1

  • Dimensjonering av bjelker og søyler

Tema 3 : Trekonstruksjoner ifølge NS-EN 1995-1-1

  • Dimensjonering av rette bjelker og søyler

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet vil i hovedtrekk gjennomføres som et nettbasert studieløp, men det vil inngå en fysisk oppstartsamling.

Et nettbasert løp innebærer at all kommunikasjon mellom veileder og studenter organiseres gjennom en digital læringsplattform, hvor også forelesninger og veiledning gjøres tilgjengelig.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

  • Oppgaveløsning, ca. 20 mindre oppgaver i stål og tre, pluss ca. 10 oppgaver i betong. Oppgaveløsningen teller tilsammen 40% av samlet karakter i emnet.
  • Emnet avsluttes med en 5 timers skriftlig eksamen, som omfatter alle 3 temaene. Denne teller 60% av samlet karakter i emnet.
  • Hver av delene som inngår i vurderingen må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Bare skriftlig eksamen kan kontinueres.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne, og kalkulator som ikke kan kommunisere med andre.

Obligatoriske arbeidskrav

Se under "vurderingsformer".

Studenter som tar emnet som en del av "Bachelor i ingeniørfag - bygg, Konstruksjon", må kunne dokumentere at de har deltatt på ekskursjoner / laboratoriearbeid / obervasjon på byggeplass dette semesteret for å få sluttkarakter i emnet. Fagplanen presiserer dette nærmere.

Studenter som tar emnet som en del av "Bachelor i ingeniørfag - bygg, Prosjektstyring og ledelse", må kunne dokumentere at de har deltatt på ekskursjoner / laboratoriearbeid / obervasjon på byggeplass dette semesteret for å få sluttkarakter i emnet. Fagplanen presiserer dette nærmere.

Læremidler

Kompendium i emnet "Konstruksjonslære I", H.B.Fallsen

Norsk standard NS-EN 1995-1-1- Tredim.

Norsk standard NS-EN 1993-1-1- Ståldim.

Norsk standard NS-EN 1992-1-1- Betongdim.