Byggeplassledelse
2009-2010 - BYG2151 - 20sp

Forventet læringsutbytte

Emnet tar for seg alle sider av byggesaken som prosjekt, sett fra myndighetene og de ulike aktørers perspektiv. Hovedfokus vil imidertid være organisering og ledelse av byggeprosjektet i selve utførelsesfasen. Gjennom emnet skal studenten få et grunnlag for å arbeide som prosjektleder og byggeplassleder.

For at studenten skal få en helhetlig forståelse for byggesaken som prosjekt, gis en innføring i hovedprinsippene i det rettsgrunnlaget som gjelder for gjennomføring av plan- og byggesaker samtidig som det tar for seg selve byggesaksprosessen med de ulike roller og aktører som inngår i denne.

Det legges også vekt på hvordan lovverket anvendes for å sikre enkeltindividet og samfunnets interesser i byggesaker, de øvrige spilleregler mellom de ulike aktører i utførelsesprosessen samt de grunnleggende elementene i prosjektstyring og prosjektøkonomi.

Dette innebærer at studentene etter gjennomført emne kan:

 • Beskrive de ulike aktører og deres oppgaver i en byggesaksprosess samt reflektere over deres betydning og innvirkning på den totale prosess
 • Identifisere og vurdere det juridiske grunnlag for et anbud/kontrakt herunder byggebeskrivelsen og økonomi
 • Liste opp og gjøre rede for de mest sentrale bestemmelser som regulerer forholdet mellom forbruker og profesjonell aktør i byggesaker samt mellom profesjonelle aktører
 • Identifisere og liste opp de viktigste bestemmelser knyttet til HMS i lovverket og anvende dette på byggeplassen
 • Redegjøre for oppbygningen av plan- og bygningsloven, herunder funksjonskrav og regelverk for saksbehandling
 • Gjøre rede for hovedprinsipper i forvaltningsretten samt beskrive sammenhenger mellom FVL og PBL
 • Anvende Plan- og bygningsloven til å vurdere ulike tiltak
 • Velge hensiktsmessig organisasjonsform for byggeprosjekter
 • Utarbeide og forhandle om ulike typer av betalingsplaner
 • Utarbeide plandokumenter samt etablere et system for rapportering og oppfølging av prosjekter
 • Analysere produktivitet, fremdrift og lønnsomhet i byggeprosjekter
 • Identifisere avvik og tillegg i byggeprosjekter
 • Utarbeide prognoser og korrigerende tiltak
 • Praktisere anerkjente metoder for ledelse av eget personell og underentreprenører
 • Anvende IKT for å distibuere et faglig budskap

Emnets temaer

 • Prosjektledelse, driftsplanlegging
 • Generell ledelsesteori
 • Offentligrettslige forhold knyttet til byggesak
 • Privatrettslig forhold, entrepriserett
 • HMS

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet benytter en kombinasjon av tradisjonelle forelesninger kombinert med casebasert gruppearbeid. I løpet av semestret gjennomføres en periode på byggeplass der studentene skal bearbeide den foreleste teori og fordype seg i selvvalgte temaer. Etter perioden med læring på byggeplass, som vil utgjøre ca 3 uker, vil det bli gitt supplerende forelesninger. Perioden på byggeplass er obligatorisk.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, 48 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor benyttes periodisk, hvert 4. år.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det settes opp kontinuasjonseksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

4 flervalgstester. Krav til godkjent test er minimum 70 % rett.

Studenter som tar emnet som en del av "Bachelor i ingeniørfag - bygg, Prosjektstyring og ledelse", må kunne dokumentere at de har deltatt på ekskursjoner / laboratoriearbeid / obervasjon på byggeplass dette semesteret for å få sluttkarakter i emnet.

Læremidler

Jarle, Ivar Oppdrags- og prosjektledelse, del 1,2 og 3, Elforlaget

Westhagen. Prosjektarbeid . Gyldendal, Akademisk, utgave 5

Christensen, Frank. Microsoft Project 2003 . Datapower Norge AS

Cappelen, Hans (2001). Byggherren og kontraktene. Drammen. Byggherreforlaget AS

Asmund Petersen: Veiledning til plan- og bygningsloven (utdrag)

Hans Petter Graver: Alminnelig forvaltningsrett , Universitetsforlaget, ISBN 82-00-45237-9

Carl Wilhelm Tyrén: Plan- og bygningsloven - håndbok for profesjonelle byggere 2003 ISBN 82-8021-028-8

Lovdata (2006). Forvaltningsloven . URL: www.lovdata.no/. Versjon jan 2006.

Lovdata (2006). Plan- og bygningsloven. URL: www.lovdata.no/. Versjon jan 2006.

Lovdata (2006). Bustadoppføringslova . URL: www.lovdata.no/. Versjon jan 2006.

Lovdata (2006). Byggherreforskriften . URL: www.lovdata.no/. Versjon jan 2006.