Byggeplassledelse
2009-2010 - BYG2151F - 20sp

Forventet læringsutbytte

Emnet tar for seg alle sider av byggesaken som prosjekt, sett fra myndighetene og de ulike aktørers perspektiv. Hovedfokus vil imidertid være organisering og ledelse av byggeprosjektet i selve utførelsesfasen. Gjennom emnet skal studenten få et grunnlag for å arbeide som prosjektleder og byggeplassleder.

For at studenten skal få en helhetlig forståelse for byggesaken som prosjekt, gis en innføring i hovedprinsippene i det rettsgrunnlaget som gjelder for gjennomføring av plan- og byggesaker samtidig som det tar for seg selve byggesaksprosessen med de ulike roller og aktører som inngår i denne.

Det legges også vekt på hvordan lovverket anvendes for å sikre enkeltindividet og samfunnets interesser i byggesaker, de øvrige spilleregler mellom de ulike aktører i utførelsesprosessen samt de grunnleggende elementene i prosjektstyring og prosjektøkonomi.

Dette innebærer at studentene etter gjennomført emne kan:

 • Beskrive de ulike aktører og deres oppgaver i en byggesaksprosess samt reflektere over deres betydning og innvirkning på den totale prosess
 • Identifisere og vurdere det juridiske grunnlag for et anbud/kontrakt herunder byggebeskrivelsen og økonomi
 • Liste opp og gjøre rede for de mest sentrale bestemmelser som regulerer forholdet mellom forbruker og profesjonell aktør i byggesaker samt mellom profesjonelle aktører
 • Identifisere og liste opp de viktigste bestemmelser knyttet til HMS i lovverket og anvende dette på byggeplassen
 • Redegjøre for oppbygningen av plan- og bygningsloven, herunder funksjonskrav og regelverk for saksbehandling
 • Gjøre rede for hovedprinsipper i forvaltningsretten samt beskrive sammenhenger mellom FVL og PBL
 • Anvende Plan- og bygningsloven til å vurdere ulike tiltak
 • Velge hensiktsmessig organisasjonsform for byggeprosjekter
 • Utarbeide og forhandle om ulike typer av betalingsplaner
 • Utarbeide plandokumenter samt etablere et system for rapportering og oppfølging av prosjekter
 • Analysere produktivitet, fremdrift og lønnsomhet i byggeprosjekter
 • Identifisere avvik og tillegg i byggeprosjekter
 • Utarbeide prognoser og korrigerende tiltak
 • Praktisere anerkjente metoder for ledelse av eget personell og underentreprenører
 • Anvende IKT for å distibuere et faglig budskap

Emnets temaer

 • Prosjektledelse, driftsplanlegging
 • Generell ledelsesteori
 • Offentligrettslige forhold knyttet til byggesak
 • Privatrettslig forhold, entrepriserett
 • HMS

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet vil i hovedtrekk gjennomføres som et nettbasert studieløp, men det vil inngå en fysisk oppstartsamling.
Et nettbasert løp innebærer at all kommunikasjon mellom veileder og studenter organiseres gjennom en digital læringsplattform, hvor også forelesninger og veiledning gjøres tilgjengelig.

Emnet benytter en kombinasjon av tradisjonelle forelesninger kombinert med casebasert gruppearbeid. I løpet av emnet gjennomføres en periode på byggeplass der studentene skal bearbeide den foreleste teori og fordype seg i selvvalgte temaer. Etter perioden med læring på byggeplass, som vil utgjøre ca 3 uker, vil det bli gitt supplerende forelesninger. Perioden på byggeplass er obligatorisk.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, 48 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor benyttes periodisk, hvert 4. år.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det settes opp kontinuasjonseksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

4 flervalgstester. Krav til godkjent test er minimum 70 % rett.

Studenter som tar emnet som en del av "Bachelor i ingeniørfag - bygg, Prosjektstyring og ledelse", må kunne dokumentere at de har deltatt på ekskursjoner / laboratoriearbeid / obervasjon på byggeplass dette semesteret for å få sluttkarakter i emnet.

Læremidler

Jarle, Ivar Oppdrags- og prosjektledelse, del 1,2 og 3, Elforlaget

Westhagen. Prosjektarbeid . Gyldendal, Akademisk, utgave 5

Christensen, Frank. Microsoft Project 2003 . Datapower Norge AS

Cappelen, Hans (2001). Byggherren og kontraktene. Drammen. Byggherreforlaget AS

Asmund Petersen: Veiledning til plan- og bygningsloven (utdrag)

Hans Petter Graver: Alminnelig forvaltningsrett , Universitetsforlaget, ISBN 82-00-45237-9

Carl Wilhelm Tyrén: Plan- og bygningsloven - håndbok for profesjonelle byggere 2003 ISBN 82-8021-028-8

Lovdata (2006). Forvaltningsloven . URL: www.lovdata.no/. Versjon jan 2006.

Lovdata (2006). Plan- og bygningsloven. URL: www.lovdata.no/. Versjon jan 2006.

Lovdata (2006). Bustadoppføringslova . URL: www.lovdata.no/. Versjon jan 2006.

Lovdata (2006). Byggherreforskriften . URL: www.lovdata.no/. Versjon jan 2006.

Supplerende opplysninger

Inngår i fleksibel ingeniørutdanning.