BuildingSMART
2009-2010 - BYG2191 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter endt emne:
-ha oversikt over prinsippene for bygginformasjonsmodellering (BIM)
-ha kunnskap om prinsipper for 3D modellering vha. Revit
-ha ferdigheter i oppbygging av 3D modeller og 3D konstruksjoner for bygninger
-kunne dokumentere modellen
-kunne visualisere 3D modeller

Emnets temaer

  • Koordinatsystem, orientering i rommet
  • Projeksjon og perspektiv
  • Bygginformasjonsmodellering (BIM) i byggeprosessen
  • Volummodellering og masseberegning
  • Dokumentasjon (2D tegninger, materiallister, tekst)
  • Visualisering og rendering
  • 3D konstruksjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)
Øvinger

Vurderingsformer

1 prosjekt og 1 øving inngår i helhetsvurdering.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ikke bestått øving eller prosjekt må gjennomføres neste gang emnet går

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen