Stål- og tre-konstruksjoner
2009-2010 - BYG3071 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

  • BYG1062 - Mekanikk

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene ha videregående kunnskap i dimensjonering av stål- og tre-konstruksjoner. Studentene skal kunne anvende konstruksjonsstandardene i dimensjoneringen.

Emnets temaer

Tema 1: Stålkonstruksjoner ifølge NS-EN 1993-1-1, NS 1993-1-2, NS1992-1-5, NS 1992-1-8
- Forbindelser - boltete og sveiste.
- Avstiving, Torsjonsknekking,
- Tverrsnittsklasse 4
- Dimensjonering for brannkrav.

Tema 2: Trekonstruksjoner ifølge NS-EN 1995-1-1, NS-EN 1995-1-2
- Forbindelser, Pulttak- og saltaks-bjelker, krumme limtre-bjelker,
- Avstivning. Utsparinger i limtrebjelker.
- Dimensjonering for brann.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Veiledning

Vurderingsformer

Oppgaveløsning
Skriftlig eksamen, 3 timer

Vurderingsformer

  • Oppgaveløsning teller ca. 40% av endelig karakter.
  • Skriftlig 3 timers eksamen, teller ca. 60% av endelig katrakter.
    Oppgaveløsningen består av 10 mindre oppgaver.
    Begge deler må være bestått.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne, godkjent kalkulator

Obligatoriske arbeidskrav

Minst 7 av de 10 oppg. nevnt under vurderingsformer skal være innlevert for å ta eksamen.

Læremidler

  • Norske standarder som listetopp under "Emnets temaer"
  • Kompendium i emnet "Stål- og trekonstruksjoner", datert januar 2010.