Stål- og tre-konstruksjoner
2009-2010 - BYG3071F - 5sp

Anbefalt forkunnskap

  • BYG1062 - Mekanikk

Forventet læringsutbytte

Å gi studentene videregående kunnskap i dimensjonering av stål- og tre-konstruksjoner.
Studentene skal kunne anvende konstruksjons-standardene i dimensjoneringen.

Emnets temaer

Tema 1: Stålkonstruksjoner ifølge NS-EN 1993-1-1, NS 1993-1-2, NS1992-1-5, NS 1992-1-8
- Forbindelser - boltete og sveiste.
- Avstiving, Torsjonsknekking,
- Tverrsnittsklasse 4
- Dimensjonering for brannkrav.

Tema 2: Trekonstruksjoner ifølge NS-EN 1995-1-1, NS-EN 1995-1-2
- Forbindelser, Pulttak- og saltaks-bjelker, krumme limtre-bjelker,
- Avstivning. Utsparinger i limtrebjelker.
- Dimensjonering for brann.

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet vil i hovedtrekk gjennomføres som et nettbasert studieløp, men det vil inngå en fysisk oppstartsamling.

Et nettbasert løp innebærer at all kommunikasjon mellom veileder og studenter organiseres gjennom en digital læringsplattform, hvor også forelesninger og veiledning gjøres tilgjengelig.

Vurderingsformer

Oppgaveløsning
Skriftlig eksamen, 3 timer

Vurderingsformer

  • Oppgaveløsning teller ca. 40% av endelig karakter.
  • Skriftlig 3 timers eksamen, teller ca. 60% av endelig katrakter.
    Oppgaveløsningen består av 10 mindre oppgaver.
    Begge deler må være bestått.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne, godkjent kalkulator

Obligatoriske arbeidskrav

Minst 7 av de 10 oppg. nevnt under vurderingsformer skal være innlevert for å ta eksamen.

Læremidler

Norske standarder som listetopp under "Emnets temaer"

Kompendium i emnet "Stål- og trekonstruksjoner", datert januar 2010

Supplerende opplysninger

Inngår i fleksibel ingeniørutdanning.