Digitalteknikk og mikrokontrollere
2009-2010 - ELE2131 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

IMT1031 - Grunnleggende programmering

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha kunnskap om emner innen digitalteknikk som er nødvendige for forståelse av hvordan programmerbare kretser og mikrokontrollere virker. Studenten skal ha innsikt i tekniske prinsipper for moderne mikrokontrolleres arkitektur og programmering på lavt nivå. Studenten skal opparbeide seg forståelse for sammenhengen mellom hardware og software samt sammenhengen mellom lavnivå og høynivå programmering.

Emnets temaer

Innføring i digitalteknikk: Tallsystemer og koder, Boolesk algebra, logiske kretser, kombinatoriske kretser, latcher og vipper, sekvenskretser, syntese av synkrone sekvenskretser, AD- og DA-omformere. Digitalteknikk prosjekt.
Mikrokontrollersystemer:
- Software: Assemblyprogrammering og programmering i C.
- Hardware: CPU, busser og internminne, parallelle/serielle inn- og utkretser, interrupt, timere, DMA, numeriske prosessorer

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor. Ekstern sensor benyttes periodisk.

.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator.

Obligatoriske arbeidskrav

3 prosjektoppgave(r) (må være godkjent av faglærer)

Læremidler

  • W Stallings: Computer Organization & Architecture, sixth edition.
  • V. Johansen: Emnehefte – Digitalteknikk 2009 ISSN: 1503-3708/Kompendium 2009-1
  • V. Johansen: Emnehefte – Mikrokontrollere 2009 ISSN: 1503-3708/Kompendium 2009-3

Erstatter

ELE2031 - Digitalteknikk 1 og ELE2081 - Mikrokoprosessorteknikk 1