Energiteknikk og produksjon
2009-2010 - ELE3281 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha det teoretiske grunnlaget for hvordan energi blir produsert.
Studenten skal ha kunnskap om den tradisjonelle vannkraftproduksjonen av energi, men også
kunnskap om alternative og CO2 nøytrale energiformer.

Emnets temaer

Vannkraftanlegg, termisk kraftproduksjon, vindkraft, andre alternative energikilder

Pedagogiske metoder

Nettbasert Læring
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor. Ekstern sensor benyttes periodisk.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

3 obligatoriske innleveringer.

Læremidler

Oppgis ved semesterstart