Grunnleggende landmåling
2009-2010 - GEO1181 - 20sp

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten ha grunnleggende innsikt og forståelse for de mest vanlige typer landmålingsutstyr, grunnleggende måle- og beregningsteknikker, vanlig benyttet programvare både i felt og på pc. Studenten skal kunne utføre enkle kvalitetsvurderinger av utført målemateriale.

Emnets temaer

Instrumentlære:
- Ulike instrumenters virkemåte med fokus på forståelse og instrumentkontroll (kvalitetssikring):
-- Totalstasjon
-- Niveller
-- Lasere
-- Elektroniske målebøker
-- GNSS – uten og med elektronisk målebok
- Dokumentasjon av instrumentkontroll
- Standarder
Målelære:
- Nivellement
- Polar innmåling
- Polar utsetting
- Frioppstilling
- Enkel satellittmåling med RTK
- Stikking av byggakser
- Stikking av veg
- Tunnelstikking
Beregningslære:
- Grunnleggende og forenklede, manuelle beregninger av koordinater og høyder
-- Retninger og vinkler
-- Nivelleringsregning
-- Reduksjon av målinger til kartplan
- Introduksjon av beregningsprogramvare:
-- GIS-LINE
-- GEMINI Oppmåling
-- WSKTRANS
-- Leica Geo-Office
- Linjeberegning
- Dokumentasjon
- Standarder, FKB, SOSI, Geovekst, NorgeDigitalt
Nøyaktighetslære:
- Nøyaktighetslære knyttet til kvalitetsmomenter som introduseres under instrument-, måle- og beregningslære
- Feiltyper, og gardering mot feil
- Middeltall
- Standardavvik
- Normalfordeling
- Feilforplanting
- Vekting av observasjoner
- Korrelasjon
- Applikasjon av Taylorrekka
- Kort introduksjon til utjevning av målinger
Andre emner:
- Tolkning av tegninger
- Digital dataflyt mellom PC og målebøker

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

 • Oppgaveløsning (teller 60%)
 • Muntlig, individuell utspørring (teller 40%)
 • Alle deler må være bestått

Oppgaveløsning= 10-12 oppgaver. Noen av oppgavene leveres i grupper, mens andre leveres individuelt. Alle oppgavene må bestås. Karaktersettingen baseres på en helhetsvurdering av de innleverte oppgavene, som til sammen teller 60% av emnekarakteren.

Oppgaver som underkjennes vil, etter søknad til emneansvarlig, kunne gis én utsatt innleveringsfrist. Klage på karakter på oppgaveløsningen vil kun gjelde hele deleksamenen på 60%.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)
Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier i emnet.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke bestått muntlig utspørring, kan det etter avtale med emneansvarlig gis anledning til ett nytt forsøk.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

 • Karlsen, J. (2007). Geomatikkboka 1. BYGGDATA kompetanse (ISBN: 978-82-92-07023-9)
 • Karlsen, J. (2007). Geomatikkboka 2. BYGGDATA kompetanse (ISBN: 978-82-92-07024-6)
 • Borre, K. (1996). GPS i landmålingen. Aalborg. (ISBN: 87-984210-4-2).
 • Dueholm, K. & Laurentzius, M. (2002). GPS. København: Ingenioren/bøgen. (ISBN: 87-571-2412-4).
 • Skogseth, T. (1998). Grunnleggende landmåling. Oslo: Universitetsforlaget (ISBN: 82-00-42453-7).
 • Statens kartverk. (2001) Geodatastandarden.
 • Statens kartverk. (2001) Geodatastandarden, grunnlagsnett
 • Statens Kartverk. (2005). Satellittbasert posisjonsbestemmelse.
 • Vegdirektoratet. (2007). Vegdirektoratets håndbøker, 017 Geometrisk utforming.
 • Vegdirektoratet. (2005). Vegdirektoratets håndbøker, 018 Vegbygging.
 • Instrument og programvare manualer

Erstatter

GEO1141 Landmåling instrument- og beregningslære - LIB

Supplerende opplysninger

Emnet utgjør samme innhold som "GEO1191 Grunnleggende landmåling 1" og "GEO1201 Grunnleggende landmåling 2". Dette emnet kan ikke godkjennes sammen med "GEO1191 Grunnleggende landmåling 1" og/eller "GEO1201 Grunnleggende landmåling 2".

Emnet inngår i:

 • Bachelor i ingeniørfag – bygg/landmåling
 • Bachelor i geomatikk
 • Årsstudium i landmåling