Kommunalfinans I- Likviditets- og gjeldsforvaltning
2009-2010 - K1112 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Målet for emnet er at studenten skal få forståelsen av de viktigste sidene innenfor rentemarkedet og renteforvaltning, slik at man i en arbeidssituasjon kan gjennomføre nødvendige transaksjoner rundt forvaltningen av kommunens kortsiktige likviditet og gjeldsportefølje. Det legges spesiell vekt på at man som finansmedarbeider skal forstå rentemarkedenes funksjon og de risikoer som forskjellige transaksjoner medfører og være i stand til å anvende og formidle dette til kommunens ledelse.

Emnet fokuser på at en kommune skal ha et vedtatt finansreglement som skal etterleves i det daglige, og sikre en tilfredsstillende avkastning uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko. En finansmedarbeider må derfor ha evne til å vurdere og kvantifisere pris og avkastning/risiko tilknyttet forskjellige renteprodukter.

Det innebærer at studenten kan:

• Sette opp et enkelt likviditetsbudsjett for kommunen
• Gjennomføre en anbudsrunde for kommunens bankavtale
• Gjøre rede for hvorledes rentepapirer og rentefond kjøpes og selges og hvorledes renteavkastning beregnes
• Avholde anbudsrunde og gjennomføre låneopptak for kommunen
• Gjøre rede for kredittrisiko, renterisiko og likviditetsrisiko
• Gjennomføre plasseringer av kommunens kortsiktig likviditet i markedet

Emnets temaer

• Forvaltning av kortsiktig likviditet
• Rentemarkedet
• Gjeldsforvaltning

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Kombinert modell med samlinger, internettbasert læring og veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Studentene skal utarbeide og levere 6 temaoppgaver og en samleoppgave.

Ved siden av samleoppgaven trekker sensor en av temaoppgavene og studenten velger selv ut en temaoppgave. Disse tre besvarelsene danner grunnlag for vurderingen.

Endelig karakter fastsettes ut fra de tre arbeidene. Det benyttes karakterskala A til F, hvor E er laveste beståtte karakter.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke bestått, dvs. F, vil studenten kunne fremstille seg for ny eksamen ved neste kull.

Obligatoriske arbeidskrav

Flervalgstest gjennomført på nettet. Det kreves minimum 70 % rett for å oppnå ”Godkjent”. Denne testen teller ikke inn i karaktergrunnlaget, men det kreves ”Godkjent” for at kurset skal ansees som bestått.

Refleksjonsnotat med krav ”Godkjent”.

Flervalgstesten kan ved "Ikke godkjent" tas opp igjen tidligst 2 måneder etter første forsøk

Læremidler

• Jørgensen, Jan Petter m. fl. (2005). Kommunal Finanshåndbok. Oslo. Kommunaløkonomisk forlag
• Oslo Børs, Aksjer for alle. http://www.oslobors.no/ob/aksjerforalle. (15.12.2006)
• Oslo Børs, Obligasjoner. http://www.oslobors.no/ob/obligasjonsbrosjyre. (15.12.2006)
• Lovdata. Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning (nr. 299, 05.03.2001). URL: http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiztldles?doc=/usr/www/lovdata/for/sf/kr/kr-20010305-0299.html&emne=finansforvaltn*&&. (15.12.2006)
• Lovdata. Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning (nr. 635, 09.06.2009). URL:
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/kr-20090609-0635.html
• Grunnkurs i finansmatematikk (kompendium)
• Interaktiv e-læringsmoduler