Kommunalfinans II- Aksjer og langsiktig forvaltning
2009-2010 - K1113 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

Kommunalfinans I- Likviditets- og gjeldsforvaltning

Forventet læringsutbytte

Målet for emnet er at studenten skal få forståelsen av de viktigste sidene innenfor aksjemarkedet og porteføljeteori, slik at man i en arbeidssituasjon kan anvende og gjennomføre nødvendige transaksjoner rundt forvaltningen av kommunens langsiktige likviditet. Det legges spesiell vekt på at man som finansmedarbeider skal forstå de forskjellige finansmarkedenes funksjon og de risikoer som transaksjoner medfører, både enkeltvis og i en porteføljesammenheng, og være i stand til å formidle dette til kommunens ledelse.

Det innebærer at studenten kan:

• Forklare forskjellen mellom kortsiktig driftslikviditet og langsiktige finansielle aktiva atskilt fra kommunens midler beregnet for driftsformål
• Gjøre rede for hvorledes aksjer og aksjefond kjøpes og selges
• Forklare statistisk risiko og forskjellige mål for forholdet mellom avkastning/risiko i aksjemarkedet
• Forstå porteføljeteori og gjennomføre beregninger av optimale porteføljesammensetninger med tanke på avkastning/risiko og tidsaspektet
• Utføre plassering av langsiktige finansielle aktiva i verdipapirfond

Emnets temaer

• Aksjemarkedet
• Porteføljeteori
• Forvaltning av langsiktig likviditet

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Kombinert modell med samlinger, internettbasert læring og veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Studentene skal utarbeide og levere 6 temaoppgaver og en samleoppgave.

Ved siden av samleoppgaven trekker sensor en av temaoppgavene og studenten velger selv ut en temaoppgave. Disse tre besvarelsene danner grunnlag for vurderingen.

Endelig karakter fastsettes ut fra de tre arbeidene. Det benyttes karakterskala A til F hvor E er laveste beståtte karakter.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke bestått, dvs. F, vil studenten kunne fremstille seg for ny eksamen ved neste kull.

Obligatoriske arbeidskrav

Flervalgstest gjennomført på nettet. Det kreves minimum 70 % rett for å oppnå ”Godkjent”. Denne testen teller ikke inn i karaktergrunnlaget, men det kreves ”Godkjent” for at kurset skal ansees som bestått.

Refleksjonsnotat med krav ”Godkjent”.

Flervalgstesten kan ved "Ikke godkjent" tas opp igjen tidligst 2 måneder etter første forsøk.

Læremidler

• Jørgensen, Jan Petter m. fl. (2005). Kommunal Finanshåndbok. Oslo. Kommunaløkonomisk forlag
• Oslo Børs, Aksjer for alle. http://www.oslobors.no/ob/aksjerforalle. (15.12.2006)
• Oslo Børs, Obligasjoner. http://www.oslobors.no/ob/obligasjonsbrosjyre. (15.12.2006)
• Lovdata. Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning (nr. 299, 05.03.2001). URL: http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiztldles?doc=/usr/www/lovdata/for/sf/kr/kr-20010305-0299.html&emne=finansforvaltn*&&. (15.12.2006)
• Lovdata. Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning (nr. 635, 09.06.2009). URL:
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/kr-20090609-0635.html
• Grunnkurs i finansmatematikk (kompendium)
• Interaktiv e-læringsmoduler