Kommunalfinans III- Finansiell rapportering
2009-2010 - K1114 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

• Kommunalfinans I – Likviditets- og gjeldsforvaltning
• Kommunalfinans II – Aksjer og langsiktig forvaltning

Forventet læringsutbytte

Målet for emnet er at studenten skal få forståelsen av de viktigste sidene innenfor finansiell rapportering, slik at man i en arbeidssituasjon kan forestå slike rapporter for kommunens finansielle porteføljer. Det legges spesiell vekt på at man som finansmedarbeider skal forstå den finansielle rapportering for de forskjellige produktene, både i forhold til avkastning og risiko, og enkeltvis og i en porteføljesammenheng, og være i stand til å anvende og formidle dette til kommunens ledelse.

Det innebærer at studenten kan:

• Forklare forskjellige matematiske måter for å beregne finansiell avkastning
• Sette sammen modellporteføljer basert på indekser som kan benyttes som målestokk for kommunens finansforvaltning
• Gjøre rede for innholdet i statusrapporter fra finansielle leverandører og bruke denne informasjonen i egne rapporter
• Gjennomføre beregninger i f. m. attribusjonsanalyse, rebalansering og stresstester
• Gjøre rede for vesentlig finansiell risiko for en kommune
• Gjennomføre en tilfredsstillende samlet finansrapportering til kommunestyret

Emnets temaer

Finansiell rapportering

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Kombinert modell med samlinger, internettbasert læring og veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Studentene skal utarbeide og levere 6 temaoppgaver og en samleoppgave.

Ved siden av samleoppgaven trekker sensor en av temaoppgavene og studenten velger selv ut en temaoppgave. Disse tre besvarelsene danner grunnlag for vurderingen.

Det benyttes karakterskala A til F hvor E er laveste beståtte karakter.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke bestått, dvs. F, vil studenten kunne fremstille seg for ny eksamen ved neste kull.

Obligatoriske arbeidskrav

Refleksjonsnotat med krav ”Godkjent”.

Læremidler

• Jørgensen, Jan Petter m. fl. (2005). Kommunal Finanshåndbok. Oslo. Kommunaløkonomisk forlag
• Oslo Børs, Aksjer for alle. http://www.oslobors.no/ob/aksjerforalle. (15.12.2006)
• Oslo Børs, Obligasjoner. http://www.oslobors.no/ob/obligasjonsbrosjyre. (15.12.2006)
• Lovdata. Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning (nr. 299, 05.03.2001). URL: http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiztldles?doc=/usr/www/lovdata/for/sf/kr/kr-20010305-0299.html&emne=finansforvaltn*&&. (15.12.2006)
• Lovdata. Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning (nr. 635, 09.06.2009). URL:
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/kr-20090609-0635.html
• Grunnkurs i finansmatematikk (kompendium)
• Interaktiv e-læringsmoduler