Prosjektledelse
2009-2010 - K1122 - 15sp

Forventet læringsutbytte

 • Studentene skal kjenne til og anvende grunnleggende teoretiske prinsipper innenfor tradisjonell og moderne planlegging og oppfølging, organisering og ledelse av prosjekter.
 • Studentene skal kunne anvende teoretiske kunnskaper på prosjekter i egen bedrift.
 • Studentene skal kunne administrere bedriftens samlede prosjektportefølje (virksomhetsstyring)
 • Studentene skal kjenne teorigrunnlaget for bruk av moderne PC – verktøy for prosjektstyring
 • Studentene skal kunne vise at de kan anvende teori og beherske verktøy for prosjektplanlegging innenfor selvvalgt tema i fagoppgaven.

Emnets temaer

 • Prosjektadministrasjon – organisering, ledelse og styring
 • Innkjøp og kontrakter i prosjekter
 • Kvalitetssikring og HMS i prosjekter
 • Prosjektøkonomi
 • Praktisk/teoretisk utredningsoppgave

Pedagogiske metoder

Nettbasert Læring
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 • Teoriøvinger 25 %
 • 2 kunnskapstester 50 %
 • Fagoppgaven 25 %
 • Alle deler må være bestått

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Obligatoriske arbeidskrav

Innlevert og godkjent 80% av øvingsoppgavene

Læremidler

Jarle, Ivar: ”Oppdrags- og prosjektledelse”, del I, II og III, Elforlaget